(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20941 9782 25/10/2561 15:44 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20940 9782 25/10/2561 15:41 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20939 6512 25/10/2561 15:41 น. - จิรนันท์ อนุภัทร์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20938 2126 19/10/2561 16:59 น. - ศตวรรษ นินทสงเคราะห์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20937 9043 19/10/2561 16:54 น. - ภารดี ศรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20936 1497,8720 19/10/2561 16:53 น. - จิรนันท์ อนุภัทร์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20935 1497,8720 19/10/2561 16:36 น. - จิรนันท์ อนุภัทร์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20934 3288 18/10/2561 17:57 น. - ศรีลัดดา หวานขัน นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20933 4337 18/10/2561 17:56 น. - อทิตติยา เกิดสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20932 7325 18/10/2561 17:34 น. - วรรณวิสา นวลศรี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20931 6706 18/10/2561 17:33 น. - พนิดา หนูเซ็ง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20930 3820,4384 18/10/2561 17:32 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20929 3057 18/10/2561 17:32 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20928 4379 18/10/2561 17:29 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20927 2169 18/10/2561 17:25 น. - ศรุตา ไหมคง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20926 5752 18/10/2561 17:24 น. - บุษบา บุญนวล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20925 8021 18/10/2561 17:23 น. - สริตา นิลเอก นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20924 3821 18/10/2561 16:54 น. - จุฑารัตน์ โชติพันธ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20923 8391 18/10/2561 16:54 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20922 2067 18/10/2561 16:53 น. - ฐานิกา ผิวเหมาะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20921 8040 18/10/2561 16:45 น. - รัชนีวรรณ วังพล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20920 4274 18/10/2561 16:45 น. - พิมนกานต์ บุญทองแก้ว นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20919 1975 17/10/2561 15:19 น. - รุ่งนภา เงินถาวร นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20918 4004 17/10/2561 15:19 น. - พิมพ์พิสุทธิ์ สาระณะ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20917 5555 17/10/2561 15:18 น. - เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20916 5147 17/10/2561 15:18 น. - วรรณสินี ไชยฉิม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20915 6381 17/10/2561 15:16 น. - รัชพงศ์ เนาวรัตน์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20914 1625 17/10/2561 15:16 น. - วริษฐา คงบันทึก นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20913 2498 17/10/2561 15:15 น. - สุภาวดี จันทร์แก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20912 1112 17/10/2561 15:14 น. - กิตติยา นนทบูรณ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20911 4282 17/10/2561 15:14 น. - ณัฐวุฒิ บัวคง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20910 8878 17/10/2561 15:13 น. - นุสรอฮ เจะเด็ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20909 6101 17/10/2561 15:13 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20908 1838 17/10/2561 15:12 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20907 7708 17/10/2561 15:11 น. - กนกวรรณ บุญรอด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20906 8940 17/10/2561 15:10 น. - นุสรี พันทรกิจ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20905 2780,3478,8244 17/10/2561 15:09 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20904 2761 17/10/2561 15:08 น. - วรเชษฐ์ นกหมุด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20903 1894 17/10/2561 15:04 น. - ชฏาภา รักขนาม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20902 4514,4537,4538 12/10/2561 16:50 น. - กฤตยา ทิพย์หมัด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20901 1413 12/10/2561 16:49 น. - ฟ้ารุ่ง ขวัญเพ็ชร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20900 9822 12/10/2561 16:48 น. - สุดารัตน์ หมัดอะดั้ม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20899 6100 12/10/2561 16:47 น. - กัญญาภัค ผการอง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20898 6100 12/10/2561 16:37 น. - อังคาร คงประสิทธิ์ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20897 4366 12/10/2561 16:37 น. - อังคาร ประสิทธิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20896 7679 12/10/2561 16:36 น. - มารียา เยาะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20895 6975 12/10/2561 16:35 น. - นุสรี พัทรกิจ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20894 7895 12/10/2561 16:35 น. - ฐาปนีย์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20893 9001 12/10/2561 16:34 น. - ไพวลี ระวังภัย นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20892 0525 12/10/2561 16:33 น. - ธัญปวัน คำปล้อง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ