(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21342 6580 16/1/2562 15:24 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21341 6580 16/1/2562 15:23 น. - โสริยา แป้นนวล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21340 5414 16/1/2562 15:22 น. - เนาวรัตน์ อะคะปัน นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21339 7352 8/1/2562 15:43 น. - ซูฟรีดา เปาะซา นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21338 0101 8/1/2562 15:42 น. - ณัฐฐิณีภรร์ ศรีสุขใส นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21337 7405 8/1/2562 15:40 น. - อัญชิสา ขาวบาง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21336 4663 8/1/2562 15:39 น. - อทิตติยา เกิดสุข นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21335 1689 8/1/2562 15:38 น. - นายีฮะห์ อิสอ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21334 1268 8/1/2562 15:38 น. - มุทิตา แตงเลี่ยน นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21333 0291 8/1/2562 15:37 น. - กาญจนาภรณ์ ทองเทพ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21332 7577 8/1/2562 15:32 น. - สุนันทา ทองงาม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21331 7255 8/1/2562 15:31 น. - วรางคณา สุพรรณชนะบุรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21330 5418 8/1/2562 15:30 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21329 5244 8/1/2562 15:30 น. - นภัสสร โกบบาหลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21328 3584 4/1/2562 15:24 น. - สุปัญญา อุดมลาภ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21327 3940 4/1/2562 15:24 น. - ภัทรวรรณ สังขปักษา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21326 0160 4/1/2562 15:23 น. - วิทวัฒน์ หนูสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21325 1079 4/1/2562 15:23 น. - กาญจนาภรณ์ ทองเทพ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21324 2471 4/1/2562 15:22 น. - นูเดีย ยะนาบาเพ็ง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21323 8911 4/1/2562 15:22 น. - กนกวรรณ คงทน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21322 6699 4/1/2562 15:21 น. - ณัฐพร พรมเวศ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21321 0535 4/1/2562 15:21 น. - อภิญญา รอดภัย นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21320 4302 4/1/2562 15:20 น. - สุธัญญา อุดมลาภ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21319 4638 4/1/2562 15:11 น. - อัฐธนัย ไชยสุขัง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21318 5062 4/1/2562 15:11 น. - รัชนีวรรณ วังพล นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21317 4309,6058 4/1/2562 15:10 น. - สุทธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21316 6665,9957 4/1/2562 15:09 น. - สุรพงษ์ ด้วงเผือก นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21315 6418 4/1/2562 15:07 น. - รีฮาต้า หลงเก็ม นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21314 6575 4/1/2562 15:06 น. - สุดารัตน์ หมาดขาว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21313 4803 4/1/2562 15:06 น. - จงรัก เรืองหิรัญ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21312 2070 4/1/2562 15:05 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21311 3859,1927 4/1/2562 15:05 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21310 9244 4/1/2562 15:04 น. - ธมลวรรณ เดชเหมือน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21309 2291 4/1/2562 15:04 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21308 9444 4/1/2562 15:03 น. - อิบตีซาม ดือราแม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21307 0422 27/12/2561 15:43 น. - สมิทธิ์กานต์ ก่อกุลดิลก นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21306 8565 27/12/2561 15:43 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21305 1072 27/12/2561 15:42 น. - ทรงพร ศรีทองดี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21304 5126 27/12/2561 15:40 น. - เจนจิรา เมฆปลัด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21303 7857 27/12/2561 15:39 น. - กิดากานนท์ ประจำเกาะ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21302 0264 27/12/2561 15:36 น. - ฐิตวันต์ บุญชู นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21301 7605 26/12/2561 15:58 น. - สุพัตรา ชุมคง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21300 7643 26/12/2561 15:57 น. - สุทธิพงษ์ งามสง่า นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21299 2266 26/12/2561 15:57 น. - อธิพัฒน์ ชัยชู นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21298 8065 26/12/2561 15:56 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21297 9883 26/12/2561 15:56 น. - สุทธิดา เพชรรักษ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21296 2623 26/12/2561 15:55 น. - ณัฐพงศ์ชัย ลิ้มใจเพชร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21295 8968 21/12/2561 16:05 น. - สมชัย เซ็นยะหมัด นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21294 5165 21/12/2561 16:05 น. - สิรินดา ชูทอง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21293 3152 21/12/2561 16:04 น. - ศศิชา กอเดร์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ