(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20888 7980 12/10/2561 16:30 น. - วรรนิศา สมหมาย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20887 6329 12/10/2561 16:30 น. - นิสุไรดา นิรอแซ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20886 4233 11/10/2561 17:50 น. - วรรนิศา สมหมาย นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20885 4813 11/10/2561 17:50 น. - อะมานี หะยี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20884 4799 11/10/2561 17:49 น. - อนุทัย บุษบา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20883 1864 11/10/2561 17:49 น. - สวิตต์ ไชยยะ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20882 1785 11/10/2561 17:48 น. - ชนิดา หีดหมัด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20881 5103 11/10/2561 17:47 น. - นาซูฮา กาโน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20880 6605 11/10/2561 17:47 น. - ธัญปวัน คำปล้อง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20879 7101,0722 11/10/2561 17:46 น. - อุปาลี ปราบภัย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20878 6552 10/10/2561 18:23 น. - กิตติพิชญ์ จันทรโชติ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20877 0664 10/10/2561 18:23 น. - กฤษติศักดิ์ สีเพชร์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20876 4332 10/10/2561 18:22 น. - ธัญชนก ปานโบ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20875 1180 10/10/2561 18:21 น. - กานวศรี สุขจี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20874 3990 10/10/2561 18:21 น. - ปัณณิกา สวนแก้ว นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20873 9021 10/10/2561 18:20 น. - กนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20872 5516 10/10/2561 18:20 น. - กนกพร พิสุทธิ์พันธุ์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20871 2681 10/10/2561 18:19 น. - อาลีสา สะมาแฮ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20870 9940 10/10/2561 18:18 น. - อุปาลี ปราบภัย นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20869 8647 10/10/2561 18:18 น. - สุดารัตน์ ยังอภัย นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20868 1213 10/10/2561 18:16 น. - ธนาพร ทิพย์จักษุ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20867 7986 10/10/2561 18:15 น. - ฐฤติกานต์ พิณทอง นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20866 4053 10/10/2561 18:15 น. - เนติภูมิ จันทรส นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20865 1707 10/10/2561 18:14 น. - อนุทัย บุษบา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20864 9797 10/10/2561 18:13 น. - สุดารัตน์ หมัดอะดั้ม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20863 7175 10/10/2561 18:13 น. - จิราวรรณ เพชรพิรุณ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20862 9559 10/10/2561 18:12 น. - ศศิประภา คงทอง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20861 8204 10/10/2561 18:12 น. - โสริยา แป้นนวล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20860 3644,5302 10/10/2561 18:11 น. - นภากาญจน์ สันโด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20859 0764,9183,8335 10/10/2561 18:10 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20858 6775 10/10/2561 18:10 น. - ภัทรานิษฐ์ อ่ำปลอด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20857 8215 10/10/2561 18:09 น. - ธัญปวัน คำปล้อง นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20856 9134 10/10/2561 18:08 น. - นาซีเร๊าะห์ บ่อเตย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20855 0802 10/10/2561 18:08 น. - เจนจิรา เมฆปลัด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20854 8256 10/10/2561 18:07 น. - อัจฉรา เพิ่มพูล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20853 8201 10/10/2561 18:06 น. - จุฑาภรณ์ จินา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20852 8202 10/10/2561 18:06 น. - อรวี สิทธิชัย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20851 8621 10/10/2561 18:02 น. - ศราวุฒิ สุวรรณวัฒน์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20850 8623 10/10/2561 18:01 น. - สุวิพิชญ์ จินเดหวา นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20849 8258 10/10/2561 18:00 น. - ภานุพงศ์ บุญจันทร์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20848 8264 10/10/2561 18:00 น. - กมลวรรณ นิลมาก นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20847 1283 10/10/2561 17:59 น. - โกมลดา รอดทองเติม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20846 7651 10/10/2561 17:59 น. - วิรัตน์ นาทิพย์เวทย์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20845 5702 10/10/2561 17:59 น. - ณัฐมน วิเศษ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20844 7072 9/10/2561 15:34 น. - เฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20843 8627 9/10/2561 15:33 น. - เกศนี ขาวหนูนา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20842 4505 9/10/2561 15:33 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20841 1920 9/10/2561 15:33 น. - ศุภรัตน์ บิลก่อเด็ม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20840 9825 9/10/2561 15:32 น. - ชนัญธิดา วรทาธัญธนี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20839 6821 9/10/2561 15:31 น. - ฮาลีสา สะมาแฮ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ