(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19711 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20227 0982 10/8/2561 16:33 น. - อุมาภรณ์ ปากลาว นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20226 9759 10/8/2561 16:32 น. - วิษณุ ปลอดดำ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20225 2173 10/8/2561 16:29 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20224 2023,0502 10/8/2561 16:27 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20223 4244 10/8/2561 16:26 น. - รัชนี ชัยบุตร นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20222 1405 10/8/2561 16:25 น. - ญาณนันท์ สิทธิชัย นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20221 7844 10/8/2561 16:24 น. - เอกพงศ์ อ่าวลึกเหนือ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20220 0320,0321 10/8/2561 16:23 น. - วรางคณา สุพรรณชนะบุรี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20219 3375 10/8/2561 16:22 น. - อัจฉรา พูลเพิ่ม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20218 1663 10/8/2561 16:21 น. - ปฎิมา พระวิวงค์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20217 0992,7983 10/8/2561 16:20 น. - มนฤดี ดำเอี่ยม นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20216 3456 10/8/2561 16:19 น. - พิจิตรา ภูนิล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20215 7082 10/8/2561 16:18 น. - ฮาฟิส เจ๊ะเงาะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20214 5666 10/8/2561 16:17 น. - สันติศักดิ์ เจ๊กอร่าม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20213 7767 10/8/2561 16:16 น. - นฤมล ปาระณะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20212 1131 10/8/2561 16:16 น. - แวมารีย๊ะ ยะหริ่ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20211 5249 9/8/2561 15:18 น. - พลอยมณี เยาว์ดำ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20210 4209 9/8/2561 15:18 น. - กิตติเทพ กอแก้ว นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20209 7536 9/8/2561 15:17 น. - ณัฐมน วิเศษ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20208 6732 9/8/2561 15:16 น. - ณัฐวดี อิมมั่น นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20207 4363 9/8/2561 15:15 น. - ดารารัตน์ แซ่เลื่อง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20206 4256 9/8/2561 15:14 น. - รัตนาวลี โพธิจิญญาโน นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20205 1735 9/8/2561 15:14 น. - ปรารถนา เสาเพชร นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20204 3445 9/8/2561 15:13 น. - แวมารีย๊ะ ยะหริ่ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20203 9872 9/8/2561 15:13 น. - จันทิมา เสียงเซ็ง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20202 0516 9/8/2561 15:12 น. - นพณัฐ ชุมวงค์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20201 7932 9/8/2561 15:08 น. - ธนาภรณ์ เพิ่มเขตรกิจ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20200 4671 8/8/2561 15:56 น. - อามินตรา ชนิสาบู นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20199 4453 8/8/2561 15:56 น. - เนตรนภา กายเพ็ชร นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20198 2517,7684,2367 8/8/2561 15:55 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20197 1333 8/8/2561 15:54 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20196 9435 8/8/2561 15:54 น. - เนกษ์วิชนาถ สร้อยทอง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20195 0016 8/8/2561 15:53 น. - พัชราภรณ์ ช่วยสง นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20194 0725 8/8/2561 15:53 น. - รัชนีวรรณ วังผล นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20193 8164 8/8/2561 15:52 น. - วนิดา ด้วงเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20192 9531,0469 8/8/2561 15:51 น. - เก็จมณี สุวรรณโณ นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20191 7957 8/8/2561 15:50 น. - อัญชนา ยอดชมเลข นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20190 8327 8/8/2561 15:50 น. - อานนท์ คล้ายรุ่ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20189 6401 8/8/2561 15:49 น. - อัลวาณี กูเต๊ะ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20188 4892 8/8/2561 15:48 น. - นภัสภร อรัญ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20187 1477 8/8/2561 15:47 น. - นิษา วดี นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20186 7102 8/8/2561 15:46 น. - อาลียัส ซาจิ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20185 3656 8/8/2561 15:45 น. - นภากาญจน์ สันโด นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20184 3656 8/8/2561 15:44 น. - นภากาญจน์ สันโด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20183 3520 8/8/2561 15:43 น. - ชัญญานุช เขียวจีน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20182 4499 8/8/2561 15:43 น. - ณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20181 5950 8/8/2561 15:42 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20180 3472 8/8/2561 15:41 น. - สิรวิทย์ ดอกบัว นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20179 3099 8/8/2561 15:41 น. - ปรเมศวร์ มณี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20178 9110 8/8/2561 15:41 น. - ณัฏฐนิชา เจ้าย่าน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ