(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20838 0062,1668 9/10/2561 15:31 น. - นพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20837 5461 9/10/2561 15:30 น. - นวลพรรณ สมเขาใหญ่ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20836 4125 9/10/2561 15:30 น. - ภัทรพร ปานโบว์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20835 4749 9/10/2561 15:29 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20834 0442 9/10/2561 15:29 น. - สุกัญญารัตน์ เผือกปาน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20833 7026 9/10/2561 15:28 น. - ปรเมศวร์ มณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20832 1798 9/10/2561 15:28 น. - กานต์สิริ แดงศรี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20831 3558 9/10/2561 15:27 น. - ปวัณรัตน์ ภัทรวิสุทธิ์ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20830 9913 9/10/2561 15:27 น. - อัญชิสา สะมะแอ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20829 4622 9/10/2561 15:26 น. - อนุทัย บุษบา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20828 6080 9/10/2561 15:26 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20827 4452 9/10/2561 15:25 น. - ธนดล ติ้วพานิช นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20826 5461 9/10/2561 15:25 น. - สุกฤตา คุ้มสุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20825 3103 9/10/2561 15:24 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20824 5858 9/10/2561 15:17 น. - นุสรี พันทรกิจ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20823 5530 9/10/2561 15:17 น. - สุภาวดี ชุมบุญรักษ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20822 7226 9/10/2561 15:17 น. - ธานินทร์ แสงรัตน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20821 3927 4/10/2561 15:45 น. - ไพวลี ระวังภัย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20820 3325,5786 4/10/2561 15:45 น. - จินันท์ อนุภัทร์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20819 4990 4/10/2561 15:44 น. - กานวศรี สุขขี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20818 0835 4/10/2561 15:44 น. - อรนลิน คงประทิว นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20817 3912 4/10/2561 15:43 น. - ศุภรัตน์ มงคลบุตร นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20816 6085 4/10/2561 15:43 น. - ฮาริส แนลูแล นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20815 2602 4/10/2561 15:41 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20814 3505 4/10/2561 15:41 น. - พิมพิสุทธิ์ สาระณะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20813 1358 4/10/2561 15:40 น. - อูลัยยะห์ บาโง๊ะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20812 4943 4/10/2561 15:40 น. - พิจิตร ภูนิล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20811 2388 4/10/2561 15:39 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20810 2329 4/10/2561 15:38 น. - เกศริน บินสัน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20809 1437 4/10/2561 15:38 น. - มูฟลีฮะห์ กาเว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20808 6964 4/10/2561 15:37 น. - พรพิพัฒน์ สงฆ์ชู นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20807 3054 4/10/2561 15:37 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20806 2090 4/10/2561 15:35 น. - พิชามุญชุ์ กันทัต นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20805 7725 4/10/2561 15:35 น. - กัญญาณัฐ คำด้วง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20804 5275 4/10/2561 15:34 น. - วาซีละห์ มะเด็ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20803 9413 4/10/2561 15:28 น. - นิฮารฟิต สาแม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20802 8766 4/10/2561 15:27 น. - วรินทร สุขเกษม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20801 6966 4/10/2561 15:25 น. - แพรวพรรณราย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20800 4286 2/10/2561 14:50 น. - พัฒนศักดิ์ พรหมแก้ว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20799 7133 2/10/2561 14:48 น. - นิธิทิพย์ ทองดียิ่ง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20798 7313 2/10/2561 14:46 น. - อัญชิสา ขาวบาง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20797 9131 2/10/2561 14:46 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20796 0516 2/10/2561 14:45 น. - พิมพ์นภัส สมาธิ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20795 9062 2/10/2561 14:45 น. - ธัญลักษณ์ ศักดิ์ดี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20794 1375 2/10/2561 14:44 น. - จงรัก เรื่องหิรัญ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20793 5875 2/10/2561 14:42 น. - ศตวรรษ หมื่นรักษ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20792 3441 2/10/2561 14:42 น. - กนกวรรณ คงทน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20791 3844 2/10/2561 14:41 น. - ดารินทร์ ทองหนัน นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20790 8424 2/10/2561 14:40 น. - ฐานิกา คิดเหมาะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20789 9878 2/10/2561 14:39 น. - พนิดา หนูเซ็ง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ