(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19711 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20177 8630 7/8/2561 15:40 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20176 8865,7575 7/8/2561 15:40 น. - วลัยพร แมงทับ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20175 7961 7/8/2561 15:39 น. - กนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20174 9924 7/8/2561 15:39 น. - เนกษ์วิชนาถ สร้อยทอง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20173 4375 7/8/2561 15:38 น. - ธิดารัตน์ ชูศรี นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20172 7659 7/8/2561 15:38 น. - อารอฟาน ดือราแม นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20171 0078 7/8/2561 15:37 น. - ณัฎฐนิชา เจ้าย่าน นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20170 0653 7/8/2561 15:34 น. - รัฐริกานต์ พงศ์สวัสดิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20169 5038 7/8/2561 15:33 น. - มุสลิม เจะดอเลาะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20168 7866,7865 7/8/2561 15:32 น. - ชัยวุฒิ กระวีพันธ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20167 0695 7/8/2561 15:32 น. - ณัฐพร เลผล นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20166 4044 7/8/2561 15:31 น. - เบญจมาภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20165 2142 7/8/2561 15:30 น. - อิมรอน ดอเลาะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20164 0510 7/8/2561 15:29 น. - โสริยา แป้นนวล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20163 8426 6/8/2561 15:58 น. - วลัยพร แมงทับ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20162 8556 6/8/2561 15:57 น. - ชนิสรา ขันทอง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20161 8559 6/8/2561 15:56 น. - สัณห์สิรี บุญฤทธิ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20160 5181 6/8/2561 15:55 น. - นิธิทิพย์ ทองดียิ่ง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20159 9256 6/8/2561 15:54 น. - สุภาวดี จันทร์แก้ว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20158 4321 6/8/2561 15:54 น. - ณัฐชยา ชาญชัย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20157 4430 6/8/2561 15:53 น. - นพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20156 1462 6/8/2561 15:53 น. - ทัตพงศ์ นิลรเตะ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20155 5456,3539 6/8/2561 15:50 น. - จิรนันท์ อนุภัทร์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20154 5750 6/8/2561 15:50 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20153 3818 6/8/2561 15:49 น. - ดารินทร์ ทองหนัน นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20152 5935 6/8/2561 15:49 น. - ศิริรัตน์ ชุมแสง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20151 3068 6/8/2561 15:48 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20150 7427,7289,7294,2629 6/8/2561 15:48 น. - ณัฐพร เลผล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20149 9063,4266,1990,1274 6/8/2561 15:47 น. - ซาเฟียส์ ดาเด๊ะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20148 3030 6/8/2561 15:46 น. - อัยลัดดา ทรัพย์มาก นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20147 3768 6/8/2561 15:45 น. - เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20146 3981 6/8/2561 15:45 น. - สุทธิพงษ์ งามสง่า นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20145 1491 6/8/2561 15:44 น. - อยุวรรณ ฉายห้อง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20144 3146 6/8/2561 15:44 น. - สุวัฒน์ ชินวุฒิวงศ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20143 2269 6/8/2561 15:42 น. - กานต์ธิดา อ่อนเกตุผล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20142 8859 6/8/2561 15:42 น. - แวมารียะ ยะหริ่ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20141 5205,6963 6/8/2561 15:41 น. - สริตา นิลเอก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20140 6148 6/8/2561 15:41 น. - อุมา คงประสิทธิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20139 4960 6/8/2561 15:40 น. - ณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20138 1545 6/8/2561 15:40 น. - ปิยวรรณ เสมามิ่ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20137 3311 6/8/2561 15:39 น. - ไซตน อาแว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20136 8255 6/8/2561 15:39 น. - สุรวี เรืองมาก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20135 1338 6/8/2561 15:38 น. - อัฟฟาน เปาะอาแซ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20134 9297 6/8/2561 15:37 น. - รัตนา หมุดหวัน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20133 1368 3/8/2561 16:34 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20132 0020 3/8/2561 16:34 น. - กัลยา ว่องการ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20131 1241,0890 3/8/2561 16:33 น. - ชนาพร ทิพย์จักษุ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20130 8956 3/8/2561 16:31 น. - จารุพงศ์ ณ พัทลุง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20129 5285 3/8/2561 16:31 น. - จุฑาทิพย์ ภูมิรัตน์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20128 1019 3/8/2561 16:30 น. - ฮาริส แนลแล นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ