(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21292 5824 21/12/2561 16:04 น. - รัชพงศ์ เนาวรัตน์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21291 4753 21/12/2561 16:00 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21290 0473 21/12/2561 15:59 น. - วริศรา อ่อนชาติ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21289 5707 21/12/2561 15:59 น. - วรเชษฐ์ นกหมุด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21288 9268,3042 21/12/2561 15:56 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21287 6588 21/12/2561 15:55 น. - ฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21286 4484 21/12/2561 15:55 น. - ซาฟีรา ยีเส็น นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21285 5118 21/12/2561 15:54 น. - วรรณสีนี ไชยฉิม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21284 1446 21/12/2561 15:53 น. - รัชนีวรรณ วังพล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21283 5621 21/12/2561 15:52 น. - นฤมล ปาระณะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21282 5394 21/12/2561 15:52 น. - ถนอมพงศ์ จันทร์แก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21281 7589 21/12/2561 15:51 น. - อธิญา ชูแสง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21280 8965 13/12/2561 16:42 น. - อัสรีนา พรหมาด นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21279 8608 13/12/2561 16:41 น. - กนกวรรณ คงทน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21278 8977 13/12/2561 16:41 น. - ซากีน๊ะ หมิเล๊าะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21277 4510 13/12/2561 16:40 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21276 0638 13/12/2561 16:39 น. - ฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21275 4833 13/12/2561 16:38 น. - ลลิตา ตุ้ยกาศ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21274 6283 13/12/2561 16:38 น. - ณัฎฐณิชา ดำกูล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21273 5020 13/12/2561 16:37 น. - สุพัตรา แคเบ๊าะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21272 9639 13/12/2561 16:37 น. - สุภรดา ขำแก้ว นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21271 2952 13/12/2561 16:36 น. - ณัฐวรรณ์ เสนาจิตร นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21270 7072 13/12/2561 16:35 น. - ชฎารัตน์ รุ่งเรืองศรี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21269 9732 13/12/2561 16:33 น. - นูรีฮัน มีนา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21268 4804 13/12/2561 16:30 น. - สายใจ โชติมาศ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21267 1045 13/12/2561 16:29 น. - ศศิธร ชูไข่หนู นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21266 1427 13/12/2561 16:29 น. - อัศวีณา ยูโซะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21265 9839 13/12/2561 16:28 น. - หัทยา จันทร์อินทร์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21264 4723 13/12/2561 16:28 น. - อารดา คงศรีทอง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21263 4295,9058 13/12/2561 16:27 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21262 4707 13/12/2561 16:27 น. - อรนลิน คงปะทิว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21261 5846 13/12/2561 16:26 น. - นฤมล ปาระณะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21260 2026 13/12/2561 16:26 น. - ฟารีดา ลูโบะยาเซ็ง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21259 7011 13/12/2561 16:25 น. - ปณิชา อุดมประมวล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21258 9740 13/12/2561 16:23 น. - ณัฐกานต์ มรดกเกษม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21257 5783 12/12/2561 15:55 น. - สุไบบ๊ะ ยีสา นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21256 5699 12/12/2561 15:55 น. - กรรยุบล คงสงด้วง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21255 1924 12/12/2561 15:54 น. - จิรายุ เกิดมณี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21254 2668 12/12/2561 15:54 น. - วรางคณา สุพรรณชนะบุรี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21253 5688 12/12/2561 15:53 น. - นุสรี พันทรกิจ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21252 3039 12/12/2561 15:53 น. - ผกามาศ คงหอม นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21251 8017 12/12/2561 15:52 น. - ยามาล สารฝีน นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21250 6940 12/12/2561 15:52 น. - ดำรงศักดิ์ ตะหมัง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21249 7229 12/12/2561 15:41 น. - พิชญานิน มานะจิต นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21248 6598 12/12/2561 15:40 น. - นาซีเร๊าะห์ บ่อเตย นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21247 0645 12/12/2561 15:40 น. - ศศิธร ปุ่นอักษรชัย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21246 0584 12/12/2561 15:39 น. - ทรงพร ศรีทองดี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21245 5986 12/12/2561 15:37 น. - อิทธิพัทธ์ ทองมี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21244 7858 12/12/2561 15:37 น. - ณัฐธิดา ขาวคง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21243 9970 12/12/2561 15:32 น. - กิดากานนท์ ประจำเกาะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ