(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
1382 8693 12/9/2554 15:41 น. - - วิชชุตา คชสิทธิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1381 7171 12/9/2554 15:40 น. - - ปาริฉัตร ไชยประภา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1380 3663 12/9/2554 15:40 น. - - ชมลวรรณ ศรอิน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1379 0811 12/9/2554 15:39 น. - - อภิญญา อ่าวลึกน้อย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1378 8987,7206, 12/9/2554 15:38 น. - - ชัชนันท์ ติระพัฒน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1377 9410 12/9/2554 15:37 น. - - ปนัดดา เวลาดี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1376 3137 12/9/2554 15:37 น. - - ภัทรเดช ทองแป้น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1375 8854 12/9/2554 15:36 น. - - สุกัญยา จิตรภูษา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1374 1625 12/9/2554 15:36 น. - - นารีรัตน์ โต๊ะแหมด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1373 0376 12/9/2554 15:35 น. - - จิราวรรณ เกตุแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1372 7922 9/9/2554 15:13 น. - - จิราวรรณ ยอดราช นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1371 5732 9/9/2554 15:13 น. - - สุกัญญา น้ำขาว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1370 7218 9/9/2554 15:12 น. - - ธัญกมล สมสกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1369 1845 9/9/2554 15:12 น. - - ชิดชนก เสือดารา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1368 1088 9/9/2554 15:11 น. - - เพ็ญพิชชา สุรเมนทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1367 9958 9/9/2554 15:08 น. - - นัฎกานต์ อินทรเอื้อ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1366 9514 9/9/2554 15:07 น. - - เปรียบดาว สงจินดา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1365 0434 9/9/2554 15:06 น. - - สุชาวดี ไทยสุชาติ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1364 4946 9/9/2554 15:01 น. - - จันทวดี ขาวเหลือง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1363 9798 8/9/2554 11:25 น. - - ณีรนุช ชัยศรีรัมย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1362 4182 8/9/2554 11:24 น. - - แสงอุษา พลผอม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1361 0774 8/9/2554 11:24 น. - - อาลีฟ สะบูดิง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1360 5842 8/9/2554 11:23 น. - - ธิดารัตน์ จึงการะกูล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1359 2786 8/9/2554 11:23 น. - - บัณฑิตา อ่อนชู นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1358 5180 8/9/2554 11:22 น. - - ดลภัทร กาพย์เกิด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1357 7131 8/9/2554 11:21 น. - - กนกวรรณ ไกรภูมิ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1356 7741 8/9/2554 11:21 น. - - เปรมกมล ศักดิ์เจริญรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1355 3038 8/9/2554 11:21 น. - - รัชนีกร พรหมมากร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1354 3036 8/9/2554 11:20 น. - - นุสรา พูลผล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1353 8953 8/9/2554 11:20 น. - - กรกช เอ่งล่อง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1352 7049 6/9/2554 14:49 น. - - ฟาริดา สนิ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1351 4279 6/9/2554 14:48 น. - - ชาลินี นวนสมศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1350 8131 6/9/2554 14:48 น. - - กฤษณะพงศ์ สีดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1349 0186 6/9/2554 14:47 น. - - กุสุมา แซ่ซ่ำ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1348 8514 6/9/2554 14:46 น. - - ศิริพักตร์ รัตตัญญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1347 0383 6/9/2554 14:46 น. - - อิรฟาน สามารถดี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1346 0301 6/9/2554 14:46 น. - - นริศรา พุทธาวรคุณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1345 1641 6/9/2554 14:45 น. - - อับดุลปาต๊ะ ยูโซ๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1344 6019 2/9/2554 15:08 น. - - ภัทระดา ดวงเกิด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1343 7474 2/9/2554 15:07 น. - - สิร์สิรี พูลเกิด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1342 1689 2/9/2554 15:06 น. - - มาริษา สายทองเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1341 4506 2/9/2554 15:05 น. - - สลิลษา อาแซ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1340 9928 2/9/2554 15:05 น. - - อาภรณ์ ขุนทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1339 7342 2/9/2554 15:03 น. - - เยาวนีย์ แก้วออด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1338 4338 2/9/2554 15:01 น. - - ดารณี จุนเจือวงศ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1337 8999 2/9/2554 15:01 น. - - พีรศิน แช่มเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1336 6615 2/9/2554 15:00 น. - - สุรศักดิ์ บุษบรรณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1335 1659 2/9/2554 14:59 น. - - นพดล ทองภิรมย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1334 1801 2/9/2554 14:59 น. - - ณัฐมน สมฤทธิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1333 7507 1/9/2554 15:02 น. - - นาตยา มะหะหมัด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ