(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19461 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
469 7776 11/1/2554 16:48 น. - - นาวิพรรณ เขียวเล่ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
468 1516 11/1/2554 16:47 น. - - ปิติรัฐ คงทองคำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
467 8083 11/1/2554 16:46 น. - - สรณะ เรืองวิทยากุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
466 5826 11/1/2554 16:46 น. - - บัณฑิต ชาตรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
465 7245 11/1/2554 16:46 น. - - อรทัย ช่วยค้ำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
464 6833 5/1/2554 15:16 น. - - จันทรา ชำนาญคง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
463 4253 5/1/2554 15:15 น. - - ชยานันต์ เริงรื่น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
462 5362 5/1/2554 15:15 น. - - นันณภัทร อารีการ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
461 7230 5/1/2554 15:14 น. - - สุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
460 7811 5/1/2554 15:14 น. - - สุภลักษณ์ ไหมฉิม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
459 5425 5/1/2554 15:13 น. - - สุธาสินี วงศ์สวัสดิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ