(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
1836 5080 17/1/2555 13:33 น. - - นันณภัทร อารีการ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1835 6634 17/1/2555 13:33 น. - - วิภาวดี จักรแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1834 9830 17/1/2555 13:33 น. - - ธิดารัตน์ จึงตระกูล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1833 8066 17/1/2555 13:32 น. - - อรวิรา แซ่ยอ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1832 8569 17/1/2555 13:32 น. - - วิสัชนา มาลากาญจน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1831 1686 17/1/2555 13:31 น. - - อุไรวรรณ สันติพัท นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1830 7777 17/1/2555 13:31 น. - - ศิริพักตร์ รัตตัญญู นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1829 6875 17/1/2555 13:30 น. - - จริยากร สายนุ้ย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1828 3333 17/1/2555 13:30 น. - - กนกวรรณ สุวรรณโคตร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1827 9468 17/1/2555 13:29 น. - - ศศิประภา อัมบุกาน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1826 7480 17/1/2555 13:29 น. - - จุรีรัตน์ คงสวี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1825 1644 17/1/2555 13:29 น. - - วิจิตรา เกศา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1824 9283 17/1/2555 13:28 น. - - กรรณิกา ใจบุญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1823 2518 17/1/2555 13:28 น. - - สิริกา มะโร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1822 5410 17/1/2555 13:27 น. - - อารีรัตน์ คงลอย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1821 1196 17/1/2555 13:27 น. - - อัสมะ กาแล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1820 2594 17/1/2555 13:26 น. - - สมฤดี ชูนาขา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1819 8388 17/1/2555 13:24 น. - - ก่อดีเหยาะ ชุมพรัด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1818 1941 17/1/2555 13:24 น. - - ภัทรเดช ทองแป้น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1817 3961 13/1/2555 15:11 น. - - พัชรี สมบัติ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1816 4593 13/1/2555 15:11 น. - - กนกวรรณ อุทมพร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1815 6020 13/1/2555 15:10 น. - - วรรษมน ชินแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1814 3102 13/1/2555 15:10 น. - - จิระเดช นุกูลโรจน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1813 3104 13/1/2555 15:09 น. - - เปรมกมล ศักดิ์เจริญรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1812 5593 13/1/2555 15:08 น. - - โสมธิตา สุนมา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1811 2003 12/1/2555 16:25 น. - - สิทธิชัย หวันกลิ่น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1810 8243 12/1/2555 16:25 น. - - อรวรรณ ผาดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1809 3015 12/1/2555 16:24 น. - - ปริศนา รัตนสิทธิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1808 0649 12/1/2555 16:24 น. - - สุฑามาศ ธงชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1807 7895 12/1/2555 16:24 น. - - วนิสา จงเจริญ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1806 8658 12/1/2555 16:23 น. - - วิมล ประชุมรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1805 8102 12/1/2555 16:23 น. - - ธีระวัฒน์ นิลละออ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1804 4512 12/1/2555 16:22 น. - - ชัชนันท์ ติระพัฒน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1803 2765 12/1/2555 16:22 น. - - สุภาวดี โกละกะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1802 1137 12/1/2555 16:21 น. - - ชนากานต์ ศรีรักษา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1801 5456 12/1/2555 16:20 น. - - สุพัตรา คงเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1800 2779 11/1/2555 15:22 น. - - ศิริมา กาโสม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1799 5842 11/1/2555 15:21 น. - - เมธิกา ทองมีเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1798 2779 11/1/2555 15:20 น. - - เกศริน สมบัติพิชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1797 1386 11/1/2555 15:19 น. - - ดารณี สุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1796 5669 11/1/2555 15:19 น. - - จุฑารัตน์ เจนงาม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1795 4668 11/1/2555 15:18 น. - - มาริษา บัวเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1794 4850 11/1/2555 15:18 น. - - นันณภัทร อารีการ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1793 7054 11/1/2555 15:17 น. - - ปนัดดา เวลาดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1792 0432 11/1/2555 15:17 น. - - นฤมล คำแหง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
1791 1889 11/1/2555 15:16 น. - - วิกานต์ ปิ่นเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1790 6279 11/1/2555 15:16 น. - - อนุพงษ์ ศรีสง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1789 6066 11/1/2555 15:15 น. - - หติพร กะรีรักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1788 2912 11/1/2555 15:14 น. - - คอดีหย๊ะ หมีนเส็น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
1787 7210 11/1/2555 15:14 น. - - สุดารัตน์ พีรชน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ