(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19711 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
721 7525 22/2/2554 15:20 น. - - สุพรรณี รอดภัย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
720 5894 22/2/2554 15:19 น. - - ศิรินันท์ สนั่นก้อง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
719 2828 21/2/2554 15:08 น. - - สมรกมล ยกถาวร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
718 8943 21/2/2554 15:07 น. - - สิริรัตน์ เดโชศาสตร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
717 3961 21/2/2554 15:07 น. - - พัทธ์ธีรา ศรีสุขใส นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
716 6712 21/2/2554 15:06 น. - - อัสมา นิยมเดชา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
715 5161 21/2/2554 15:06 น. - - อัสรีญา แวดอเล๊าะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
714 2432 21/2/2554 15:05 น. - - รัชดาภรณ์ สามพรม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
713 7533 21/2/2554 15:05 น. - - อาซียะห์ วันสุไลหมาน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
712 7112 21/2/2554 15:04 น. - - ญาณิกา อินทปันดี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
711 9601 21/2/2554 15:03 น. - - สิร์สิรี พูลเกิด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
710 7482 21/2/2554 15:03 น. - - อรทัย ช่วยค้ำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
709 9680 17/2/2554 15:26 น. - - ภาสกร ชูหนู นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
708 9048 17/2/2554 15:25 น. - - ฟารีส ยา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
707 2075 17/2/2554 15:25 น. - - อรัญญา กี้ข้อ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
706 1775 17/2/2554 15:25 น. - - วินัสนันท์ วรรณ์ทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
705 2619 17/2/2554 15:24 น. - - ภัทรธิยา กังหันทิพย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
704 9094 17/2/2554 15:24 น. - - นิรัตน์ แก้วอำพร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
703 2027 17/2/2554 15:23 น. - - กิตติพงษ์ ศรีรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
702 3856 17/2/2554 15:19 น. - - จุฑารัตน์ รักทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
701 5791 17/2/2554 15:19 น. - - สมฤทัย สุขแท้ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
700 3988 16/2/2554 15:15 น. - - ธัญชนก มีดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
699 5678 16/2/2554 15:15 น. - - น้ำฝน ศุภนาม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
698 5099 16/2/2554 15:14 น. - - จิตสุภา รัตน์พันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
697 3269 16/2/2554 15:13 น. - - กาญจนา ดำช่วย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
696 9633 16/2/2554 15:13 น. - - ปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
695 1198 16/2/2554 15:10 น. - - พัชรี รอดหาร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
694 8420 16/2/2554 15:10 น. - - นาถยา ศิริทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
692 7521 16/2/2554 15:08 น. - - กานต์ชนิต หัสชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
691 7066 16/2/2554 15:07 น. - - เสาวลักษณ์ บำรุงหนูไหม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
690 7525 16/2/2554 15:07 น. - - ชลิตา ทองเพิ่ม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
689 0813 16/2/2554 15:06 น. - - อลิษา สันสถิตย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
688 1082 15/2/2554 15:04 น. - - การนอ สะแลแม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
687 6840 15/2/2554 15:04 น. - - เสาวลักษณ์ บำรุงหนูไหม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
686 5935 15/2/2554 15:03 น. - - ณัฑยา คชพัน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
685 3979 15/2/2554 15:03 น. - - ชุมพูนุช พิศการณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
684 2218 15/2/2554 15:03 น. - - จตุพร เจริญพรธรรมา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
683 2458 15/2/2554 15:02 น. - - จันทาวดี ขาวเหลือง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
682 8327 15/2/2554 15:01 น. - - วรรณนิสา โททอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
681 7449 14/2/2554 15:47 น. - - บุษยมาศ พรหมรอด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
680 4273 14/2/2554 15:46 น. - - ภานุวัฒน์ เส้งสกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
679 6050 14/2/2554 15:46 น. - - กิตติพงษ์ ศรีรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
678 6765 14/2/2554 15:45 น. - - วัชระ ทองเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
677 5243 14/2/2554 15:45 น. - - นริศ ประจวบไพบูลย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
676 7783 14/2/2554 15:43 น. - - พลวัฒน์ สามะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
675 4254 14/2/2554 15:43 น. - - สุภารัตน์ จิตร์วิวัฒน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
674 1128 14/2/2554 15:43 น. - - กัญญารัตน์ สุขสวัสดิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
673 7084 14/2/2554 15:42 น. - - ธนภรณ์ แสนน้อย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
672 8550 14/2/2554 15:42 น. - - สาวิณี ปานกลาย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
671 8976 14/2/2554 15:41 น. - - ชิดชนก ฉันท์ทัตสกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ