(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21242 9409 12/12/2561 15:32 น. - สุกัญญา ฤทธิ์บรรเจิด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21241 5953 12/12/2561 15:31 น. - นภศร ลัพกิตโร นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21240 0218 12/12/2561 15:31 น. - ปนัดดา ขุนปาน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21239 7116 12/12/2561 15:30 น. - ฐิติมา คนเที่ยง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21238 3542 12/12/2561 15:30 น. - เพชรไพลิน แสงจันทร์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21237 5485 12/12/2561 15:29 น. - ปฎิภาน ซา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21236 9341 7/12/2561 16:05 น. - อติวิชญื ชาวสวน นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21235 4396 7/12/2561 16:05 น. - ชฎารัตน์ รุ่งเรืองศรี นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21234 6142 7/12/2561 16:04 น. - ณัฐชยา ชาญชัย นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21233 6530 7/12/2561 16:04 น. - กนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21232 6328 7/12/2561 16:03 น. - ณัฐธิดา เจือกโว้น นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21231 3972 7/12/2561 16:01 น. - สุกัญญา ฤทธิ์บรรเจิด นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21230 0766 7/12/2561 15:58 น. - นันทิกานต์ รักษา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21229 0955 7/12/2561 15:58 น. - ฉัตรชยา รอกระหงส์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21228 5493 7/12/2561 15:57 น. - ฐานิกา ผิวเหมาะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21227 8489 7/12/2561 15:56 น. - ศิรประภา ลั่นเต้ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21226 0585 7/12/2561 15:55 น. - ฮาลีสา สะมาแฮ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21225 8373 7/12/2561 15:55 น. - ชฎาภา รักขนาม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21224 5708 7/12/2561 15:54 น. - นพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21223 7558 7/12/2561 15:54 น. - ซูฟรีดา สาและ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21222 2510 7/12/2561 15:53 น. - สุกฤตา คุ้มสุวรรณ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21221 9594 7/12/2561 15:52 น. - กิตติมา ขวัญทอง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21220 7023 7/12/2561 15:52 น. - ฟารีดา จิตภาค นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21219 2189 7/12/2561 15:51 น. - กาญจนาภรณ์ ทองเทพ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21218 8251,3237 7/12/2561 15:50 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21217 3546 7/12/2561 15:49 น. - อัญชนา ยอดชุม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21216 0650 7/12/2561 15:48 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21215 0050 7/12/2561 15:48 น. - อาลียัส ซาลิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21214 5688 7/12/2561 15:47 น. - เจตพล สมาธิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21213 4632 6/12/2561 15:55 น. - ชฎาภรณ์ จิตเที่ยง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21212 7401 6/12/2561 15:55 น. - พรสุดา นุภักดิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21211 2916 6/12/2561 15:53 น. - ศศิวรรณ โลมาแจ่ม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21210 0975 6/12/2561 15:40 น. - วันซอลีฮะห์ แวกือจิก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21209 8997 6/12/2561 15:39 น. - เพ็ญนภา อโนทิพย์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21208 0565 6/12/2561 15:38 น. - กลิ่นสุคนธ์ วุทธิกุล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21207 7100 6/12/2561 15:37 น. - ขวัญฤทัย สังข์ช่วย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21206 5055 6/12/2561 15:37 น. - ชนิสรา ขันทอง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21205 3468 6/12/2561 15:36 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21204 0125 6/12/2561 15:35 น. - ชนิดาภา สุทธิกุล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21203 1614 6/12/2561 15:35 น. - กฤติกา โฉมทอง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21202 6895 6/12/2561 15:34 น. - สมสุข สันมาแอ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21201 5388 6/12/2561 15:34 น. - ธานินทร์ แสงรัตน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21200 5604 6/12/2561 15:34 น. - สุดารัตน์ ยังอภัย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21199 3969 6/12/2561 15:33 น. - นิสรีน แวดอเล๊าะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21198 6735 4/12/2561 15:14 น. - ศุภรัตน์ มงคลบุตร นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21197 7169 4/12/2561 15:14 น. - ชณัญธิดา ถือแก้ว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21196 7181 4/12/2561 15:13 น. - อัยลัดดา ทรัพย์มาก นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21195 8258 4/12/2561 15:13 น. - ปิยะนุช ไชยชะนะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21194 0487 4/12/2561 15:12 น. - ผกามาศ คงหอม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21193 9055 4/12/2561 15:12 น. - ฟิสดาวส์ บอเถอะ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ