(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20788 4921 2/10/2561 14:39 น. - ยามีล๊ะ บูเกะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20787 7524 2/10/2561 14:37 น. - นิสรีน จูมิง นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20786 0586 2/10/2561 14:37 น. - ปิยาภรณ์ เพชรแก้ว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20785 4932 2/10/2561 14:36 น. - ปัณณิกา สวนแก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20784 2757 2/10/2561 14:36 น. - นิษาวดี ศรีสาย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20783 8522 2/10/2561 14:35 น. - ศิริวรรณ เปียคง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20782 7028 2/10/2561 14:35 น. - วลัยพร เพชรรัตน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20781 2054,7040 2/10/2561 14:34 น. - รัชนก บัวอ่อน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20780 6695 1/10/2561 17:31 น. - นาราทิพย์ วงศ์วัฒนวิสุทธิ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20779 3935 1/10/2561 17:29 น. - รัชนก บัวอ่อน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20778 7765 1/10/2561 17:24 น. - ก้องนภัส รัตนพันธ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20777 5050 1/10/2561 17:23 น. - กฤตวรรณ พุทธศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20776 3774,5002 1/10/2561 17:22 น. - นันทิยา ช่วยแก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20775 0670 26/9/2561 16:48 น. - หะนีฟะฮ์ หยาหลี นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20774 5587 26/9/2561 16:47 น. - รัชตพงศ์ เนาวรัตน์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20773 4240 26/9/2561 16:47 น. - ดลลยา ยูโซะ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20772 4257,2583 26/9/2561 16:45 น. - นิสรีน แวดอเล๊าะ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20771 7095 26/9/2561 16:45 น. - ณภูมิ ขุนเศษ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20770 5467,6864,9613 26/9/2561 16:44 น. - ศุภรัตน์ บิลก่อเต็ม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20769 3468 26/9/2561 16:42 น. - มนธกานต์ เกื้อนุ่น นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20768 1419,1889 26/9/2561 16:42 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20767 3385 26/9/2561 16:41 น. - วิศรุต จ้อนเจิม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20766 0061 26/9/2561 16:29 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20765 0061 26/9/2561 16:29 น. - ศุภวิชญ์ ชูภิรมย์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20764 5761 26/9/2561 16:28 น. - พิสุภา กล่อมเกลี้ยง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20763 4454 26/9/2561 16:26 น. - นภศร สันติกร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20762 3527 26/9/2561 16:25 น. - สุรพงษ์ ด้วงเผือก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20761 0728 26/9/2561 16:25 น. - รินรดา เอี่ยมฐานนท์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20760 7319 26/9/2561 16:24 น. - ธีรวัฒน์ ไชยาเพชร์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20759 2926 26/9/2561 16:24 น. - พัชรพร ฉิมปลอด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20758 7133 26/9/2561 16:23 น. - กณิกา ชาติภิรมย์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20757 5215 26/9/2561 16:22 น. - อาวาตี สาเมาะ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20756 7241 26/9/2561 16:18 น. - สกุลรัตน์ ศรีใส นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20755 2583 26/9/2561 16:17 น. - ชฎาภา รักขนาม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20754 2781 25/9/2561 15:36 น. - วริศรา อ่อนชาติ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20753 9504 25/9/2561 15:35 น. - นันทิกานต์ รักษา นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20752 7465 25/9/2561 15:34 น. - กานวศรี สุขขี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20751 1253 25/9/2561 15:33 น. - สาบีต้า หีมโต๊ะล๊ะ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20750 4395 25/9/2561 15:33 น. - รอฉีดี บ่ายศรี นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20749 3447 25/9/2561 15:32 น. - กรรยุบล คงสงด้วง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20748 2011 25/9/2561 15:31 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20747 8437 25/9/2561 15:31 น. - มนธกานต์ เกื้อนุ่น นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20746 9390 25/9/2561 15:28 น. - รงคเทพ จำปา นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20745 4415 25/9/2561 15:26 น. - อธิพัฒน์ ชัยชู นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20744 2726 25/9/2561 15:26 น. - เกศินี ขาวหนูนา นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20743 4150 25/9/2561 15:25 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20742 1188 25/9/2561 15:24 น. - อาภากร อินทร์นุรักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20741 7559 25/9/2561 15:24 น. - ศศิธร ปุ่นอักษรชัย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20740 7792 25/9/2561 15:23 น. - อัญชิสา ขาวบาง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20739 3465 25/9/2561 15:23 น. - ธนวัฒน์ ธารารักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ