(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21192 2496 4/12/2561 15:11 น. - สุกานดา เพอสะและ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21191 1228 4/12/2561 15:11 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21190 5183 4/12/2561 15:10 น. - หะนีฟะฮ์ หยาลี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21189 1926 4/12/2561 15:09 น. - อิบตีซาม บูซามัน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21188 3475 4/12/2561 15:09 น. - ปุณยวีว์ ลิ่มสุวรรณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21187 6468 4/12/2561 15:09 น. - วิลาวัลย์ หนูเหลือ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21186 9017 4/12/2561 15:08 น. - เสาวลักษณ์ นาคช่วย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21185 9907 4/12/2561 15:08 น. - ลักขณาภรณ์ เพ็งรัตน์ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21184 0245 30/11/2561 16:26 น. - ฐานิกา ผิวเหมาะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21183 4335 30/11/2561 16:26 น. - ศรายุธ แก้วเนิน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21182 8533 30/11/2561 16:21 น. - กัญญาณัฐ คำด้วง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21181 0398 30/11/2561 16:20 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21180 7210 30/11/2561 16:20 น. - ฮานูน แวดือแระ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21179 9584 30/11/2561 16:19 น. - ฟิสดาวส์ สามะ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21178 9995 30/11/2561 16:19 น. - ชญานิษฐ์ ดิษฐาน นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21177 6702,6945 30/11/2561 16:19 น. - จิราภา สุทัศน์ ณ อยุธยา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21176 6667 30/11/2561 16:18 น. - ธนธิป ภูมิศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21175 9159 30/11/2561 16:17 น. - ณัฎฐณิชา บุญคง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21174 9115 30/11/2561 16:17 น. - อสาดี เขตเทพา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21173 6774 29/11/2561 15:55 น. - อาทิตยา สมทอง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21172 1666 29/11/2561 15:55 น. - สุวิมล ทวิสุวรรณ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21171 0319 29/11/2561 15:55 น. - แพรวพรรณ ไชยรักษ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21170 9820 29/11/2561 15:54 น. - เทิดพงษ์ คงแก้ว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21169 9910 29/11/2561 15:46 น. - นภัสกร อรัญ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21168 9520 29/11/2561 15:45 น. - สุชาดา แซ่ฮู้ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21167 7812 29/11/2561 15:44 น. - วริษฐา อุดยธรรมากุล นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21166 3792 29/11/2561 15:40 น. - มนิศา ทองแก้ว นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21165 2705 29/11/2561 15:39 น. - อาริยา คงประสม นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21164 0149 29/11/2561 15:39 น. - มูฮัมมะฟารีส กะแลแปะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21163 0464 29/11/2561 15:38 น. - อนันญา บุญประคม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21162 4530 29/11/2561 15:38 น. - วรรณอักษร แสงสุวรรณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21161 7120 29/11/2561 15:35 น. - เพ็ญนภา บุตรน้อย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21160 6006 28/11/2561 13:29 น. - จิรภา สุทัศน์ ณ อยุธยา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21159 4468 28/11/2561 13:28 น. - จิรสุภา บัวสม นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21158 2746 28/11/2561 13:27 น. - ศิริภัสสร สุขนุกูล นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21157 2167 28/11/2561 13:26 น. - ธนิตา รักคล้าย นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21156 2934 28/11/2561 13:26 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21155 6115 28/11/2561 13:24 น. - สาวิตรี ผาสุก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21154 5175 28/11/2561 13:24 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21153 0105 28/11/2561 13:23 น. - วรรนิศา สมหมาย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21152 8037 28/11/2561 13:23 น. - กาญจนาภรณ์ ทองเทพ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21151 4931 28/11/2561 13:22 น. - อาวาตีฟ สาเมะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21150 0090 28/11/2561 13:20 น. - นัฐสุดา แก้วร่มวัน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21149 6656 27/11/2561 14:51 น. - อทิตติยา เกิดสุข นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21148 1877 27/11/2561 14:50 น. - หทัยรัตน์ ชัยวัฒน์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21147 0616 27/11/2561 14:50 น. - ดำรงศักดิ์ ตะหมัง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21146 3823 27/11/2561 14:49 น. - ญาณนันท์ แสงมณี นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21145 7964 27/11/2561 14:49 น. - กาญจนาภรณ์ ทองเทพ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21144 8421 27/11/2561 14:47 น. - สรายุทธ์ แสงบัวหมัด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21143 9408 27/11/2561 14:46 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ