(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19711 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20077 7669 24/7/2561 13:45 น. - ภัทรานิษฐ์ บุญฤทธิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20076 4479 20/7/2561 14:59 น. - กัลยา ว่องการ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20075 0322 20/7/2561 14:59 น. - นราเทพ นวลมี นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20074 2327,4908 20/7/2561 14:58 น. - เมธาวี รอดเมือง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20073 7281 20/7/2561 14:57 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20072 0564 20/7/2561 14:56 น. - ชนุนาฎ เปลี่ยนจิตรดี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20071 2548 20/7/2561 14:55 น. - สุจิรา ชนะสิทธิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20070 6125 19/7/2561 15:33 น. - อรอนงค์ ยิ้มอ่อน นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20069 7645 19/7/2561 15:32 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20068 2759 19/7/2561 15:32 น. - ณัฐธิดา เจือกโว้น นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20067 4155 19/7/2561 15:31 น. - อาชิ แมะกาจิ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20066 3316 18/7/2561 13:12 น. - ณัฐิดา เตชะสิทธโชค นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20065 3582 18/7/2561 13:12 น. - ญาณนันท์ สิทธิชัย นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20064 8033 18/7/2561 13:11 น. - สุธิดา ศรชัย นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20063 7748 18/7/2561 13:10 น. - สุวัฒน์ ชินวุฒวงศ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20062 2694 17/7/2561 15:24 น. - วริศรา อ่อนชาติ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20061 5737 17/7/2561 15:23 น. - อัฐธนัย ไชยถุขัง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20060 1200 17/7/2561 15:23 น. - ศิริภิญญา ทวีพัฒนะพงศ์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20059 9084,5545 17/7/2561 15:22 น. - วิภาณี พลสวัสดิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20058 2390 13/7/2561 15:49 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20057 9001 13/7/2561 15:48 น. - วนิดา ด้วงเอียด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20056 4519 13/7/2561 15:09 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20055 5877 13/7/2561 15:08 น. - สุดารัตน์ ยังอภัย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20054 0905 13/7/2561 15:07 น. - เบญจมาภรณ์ แป้นไทย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20053 5513,2328 13/7/2561 15:07 น. - กนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20052 5858 12/7/2561 15:42 น. - วริศรา อ่อนชาติ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20051 5346 12/7/2561 15:40 น. - สุวัฒน์ ชินวุฒิวงศ์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20050 7191 12/7/2561 15:39 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20049 8658 12/7/2561 15:38 น. - เอกวิทย์ แสงแก้ว นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20048 0586 5/7/2561 15:04 น. - กมลวรรณ นิลมาก นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20047 8324 5/7/2561 15:03 น. - พิมลภัทร บัวรอด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20046 4079 5/7/2561 15:02 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20045 8457 5/7/2561 15:02 น. - พรยมล เสือเดช นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20044 2324 3/7/2561 14:43 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20043 5008 3/7/2561 14:43 น. - ธันญา ฤทธิ์มะหันต์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20042 3329 2/7/2561 15:24 น. - วนิดา ด้วงเอียด นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20041 1705 2/7/2561 15:23 น. - พรยมล เสือเดช นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20040 0345 2/7/2561 15:23 น. - ณัฐนันท์ ยังเจริญ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20039 1346 2/7/2561 15:22 น. - ปัณณิกา สวนแก้ว นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20038 4362 2/7/2561 15:21 น. - ชฎาพร รักขนาม นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20037 4363 2/7/2561 15:21 น. - ดารารัตน์ แซ่เลื่อง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20036 2033 2/7/2561 15:19 น. - ณัฐิดา เตชะสิทธิโชค นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20035 3400 29/6/2561 15:22 น. - ชนากานต์ อ่อนนวล นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20034 8531 29/6/2561 15:22 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20033 5609 29/6/2561 15:21 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20032 9582 26/6/2561 14:51 น. - เบญจมาภรณ์ แป้นไทย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20031 9669 26/6/2561 14:50 น. - ณัฐิดา เตชะสิทธิโชค นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20030 5259 21/6/2561 15:52 น. - ฮาฟิส เจ๊ะเงาะ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20029 4233 21/6/2561 15:52 น. - รัตนา หมุดหวัน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20028 2917 21/6/2561 15:51 น. - วรรณสินี ไชยฉิม นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ