(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20738 1612,6498,1629,2731 25/9/2561 15:22 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20737 4197 25/9/2561 15:22 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20736 6911 25/9/2561 15:21 น. - อนุทัย บุษบา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20735 3635 25/9/2561 15:21 น. - พิชญา ขำเจริญ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20734 8325 25/9/2561 15:20 น. - จิรสุดา บัวสม นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20733 7000 25/9/2561 15:20 น. - อธิมาศ สุมน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20732 0883 25/9/2561 15:19 น. - กนกวรรณ คงทน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20731 7800 25/9/2561 15:18 น. - อัสมา หนุนอนันต์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20730 9704 25/9/2561 15:18 น. - กฤตวรรณ พุทธศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20729 3456 24/9/2561 18:22 น. - ณัฐมน จันทร์นุ่น นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20728 8850 24/9/2561 18:21 น. - ปัญญาพร ศรีเปารยะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20727 6783 24/9/2561 18:21 น. - มานิตา บุญศรี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20726 3665 24/9/2561 18:21 น. - นิธิทิพย์ ทองดียิ่ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20725 8073 24/9/2561 18:20 น. - มนัสชญา ผนึกทรัพย์สกุล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20724 1104 24/9/2561 18:17 น. - ศุภรัตน์ บิลก่อเต็ม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20723 6063,2990 24/9/2561 18:17 น. - มูฮัมหมัดเตาฟิก มะลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20722 8626 24/9/2561 18:16 น. - พิสุภา กล่อมเกลี้ยง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20721 8713 24/9/2561 18:16 น. - ณัฐธิญา หนูแก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20720 8713 24/9/2561 18:15 น. - ณัฐธิญา หนูแก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20719 7269 24/9/2561 18:14 น. - ทิตยา วิศวะทรัพย์สกุล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20718 1835,0519 24/9/2561 18:14 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20717 5690 24/9/2561 18:13 น. - ขนิษฐา บุปผากาญจน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20716 0057 24/9/2561 18:13 น. - อัญชิสา ขาวบาง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20715 4541,8848 24/9/2561 18:12 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20714 3594 24/9/2561 18:12 น. - กฤษดา ดำคำ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20713 5979 24/9/2561 18:11 น. - วันซอลีฮะห์ แวกือจิก นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20712 8717 24/9/2561 18:11 น. - จริญญา ทาริกานนท์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20711 6418 24/9/2561 18:10 น. - ชนาพร ทิพย์จักษุ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20710 1787 24/9/2561 18:10 น. - ญามีรา อีแต นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20709 7499 24/9/2561 18:10 น. - ฐิตวันต์ บุญชู นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20708 8487 24/9/2561 18:09 น. - เนตรชนก แก้วคุ้มภัย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20707 2916 24/9/2561 18:09 น. - ชนากานต์ อ่อนนวล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20706 1814 24/9/2561 18:08 น. - นูรัชรี วาหะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20705 7649 24/9/2561 18:07 น. - พิชญาภัค จันทร์แทน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20704 0532 19/9/2561 15:45 น. - สุดฤทัย อ่อนประเสริฐ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20703 7206 19/9/2561 15:40 น. - ศรันย่า เจริญสุข นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20702 6138 19/9/2561 15:39 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20701 7533 19/9/2561 15:39 น. - รัตติยากร มณีโชติ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20700 0745 19/9/2561 15:38 น. - ศศิวิมล สิทธิเดช นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20699 7741 19/9/2561 15:38 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20698 2263 19/9/2561 15:37 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20697 1984 19/9/2561 15:37 น. - อริมาศ สุมน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20696 1941 19/9/2561 15:36 น. - ขวัญฤทัย สังข์ช่วย นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20695 9324 19/9/2561 15:35 น. - เมธัส ฤทธิ์วงศ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20694 9815 19/9/2561 15:35 น. - สุทธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20693 2155 19/9/2561 15:34 น. - นราธิป ภักดี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20692 3269 19/9/2561 15:33 น. - ปรียานันท์ พรหมแก้ว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20691 1547,8746 19/9/2561 15:33 น. - เตาฟิก มะลี นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20690 9489 19/9/2561 15:32 น. - ภัทจีรา ต่วนมิหนา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20689 5802 19/9/2561 15:31 น. - วิลาวรรณ ศรีสมบัติ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ