(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21142 2155 27/11/2561 14:46 น. - ธัญชนก ปานโบ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21141 9107 27/11/2561 14:45 น. - มาลินี คุ้มวิริยะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21140 0129 27/11/2561 14:45 น. - ซูฮัยนี่ ดีวาเด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21139 6261 27/11/2561 14:44 น. - มนิศา ทองแก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21138 0969 27/11/2561 14:44 น. - บุญเรือง ขาวนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21137 5791 27/11/2561 14:43 น. - ฮาลีสา สะมาแฮ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21136 2774 27/11/2561 14:42 น. - ซาฟีวา ยีเส็น นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21135 7614,1514,4375 27/11/2561 14:42 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21134 0764 23/11/2561 12:58 น. - อภิญญา ใบงาม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21133 9386 23/11/2561 12:57 น. - ปิยะธิดา แวสามะ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21132 2875 23/11/2561 12:57 น. - นลพรรณ สมเขาใหญ่ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21131 2671 23/11/2561 12:56 น. - กรรทิมา ริยาพันธ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21130 4556 23/11/2561 12:56 น. - อธิพัฒน์ ชัยชู นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21129 9943 23/11/2561 12:55 น. - จุฑามาศ คำแหง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21128 6868 23/11/2561 12:54 น. - ธนธิป ภูมิศรี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21127 0028,5600 23/11/2561 12:54 น. - สายนที บุญโท นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21126 0744 23/11/2561 12:53 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21125 7055 23/11/2561 12:51 น. - จุฑารัตน์ แสนสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21124 6355 23/11/2561 12:50 น. - ชลันธร บุญวรรณ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21123 7381 23/11/2561 12:50 น. - ขวัญฤทัย สังข์ช่วย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21122 9435 23/11/2561 12:49 น. - ชมพูนุท แซ่หลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21121 1601 23/11/2561 12:48 น. - พิพิธพร หนูเนียม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21120 4016 23/11/2561 12:48 น. - ณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21119 5354 23/11/2561 12:47 น. - ศุภรดา ขำแก้ว นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21118 6704 23/11/2561 12:40 น. - จุฬาลักษณ์ ทองด้วง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21117 1886 23/11/2561 12:40 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21116 8260 23/11/2561 12:40 น. - ภัทรานิษฐ์ อ่ำปลอด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21115 8204 23/11/2561 12:39 น. - วรรณยิหวา นิเซ็ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21114 3202 23/11/2561 12:38 น. - รัชพงศ์ เนาวรัตน์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21113 4011 22/11/2561 15:33 น. - ชญานิษฐ์ ดิษฐาน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21112 5072 22/11/2561 15:33 น. - กูสุนียา ต่วนเด้า นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21111 2069 22/11/2561 15:32 น. - นายีฮะห์ อิสอ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21110 1212 22/11/2561 15:32 น. - สวิตต์ ไชยยะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21109 2762 22/11/2561 15:31 น. - เกษราภรณ์ มากชู นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21108 1379 22/11/2561 15:30 น. - เจตพล สมาธิ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21107 3861 22/11/2561 15:29 น. - กฤติกา โฉมทอง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21106 0613 22/11/2561 15:29 น. - อิทธิพัทธ์ ทองมี นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21105 1759 22/11/2561 15:28 น. - อันดา กลับฉิ่ง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21104 1066 22/11/2561 15:27 น. - ศดานันท์ แก้วศรี นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21103 5600 22/11/2561 15:27 น. - สายนที บุญโท นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21102 8115 22/11/2561 15:26 น. - ภานุพงศ์ บุญจันทร์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21101 1504 22/11/2561 15:22 น. - อารียา ศรีไพรสนธิ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21100 1992 22/11/2561 15:22 น. - นุสรี พันทรกิจ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21099 5116 22/11/2561 15:21 น. - อัสรีนา พรหมนา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21098 6864 22/11/2561 15:21 น. - ธนกร บริพันธ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21097 9344 22/11/2561 15:20 น. - ธัญสินี ขวัญนิมิตร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21096 5559 22/11/2561 15:20 น. - ปัญญาพร ศรีเปารยะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21095 8749 22/11/2561 15:16 น. - จิรนันท์ อนุภัทร์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21094 3449 22/11/2561 15:15 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21093 5107 22/11/2561 15:15 น. - วรางคณา สุพรรณชนะบุรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ