(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19711 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20027 3155 20/6/2561 14:52 น. - วรรณสินี ไชยฉิม นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20026 1000 20/6/2561 14:52 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20025 6019 20/6/2561 14:51 น. - ฉัตรวิกา ทองเรือง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20024 3140 20/6/2561 14:51 น. - ผกามาศ คงหอม นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20023 8485 19/6/2561 15:00 น. - ชนุนาฎ เปลี่ยนจิตรดี นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20022 2053 19/6/2561 14:58 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20021 8870 19/6/2561 14:58 น. - ฐิติพร เพชรดี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20020 4319 14/6/2561 15:55 น. - รุ่งนภา ลั่นสิน นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20019 9209 14/6/2561 15:54 น. - ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20018 4028 14/6/2561 15:53 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20017 5734 14/6/2561 15:53 น. - อัจจิมา ชูเชิด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20016 3426 13/6/2561 15:28 น. - พีรภา วิบูลพันธ์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20015 3792 13/6/2561 15:27 น. - เบญจมาภรณ์ แป้นไทย นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20014 5569 13/6/2561 15:27 น. - รุ่งนภา ลั่นสิน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20013 1505 13/6/2561 15:26 น. - จันทิมา เสียงเซ้ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20012 4372 8/6/2561 14:08 น. - ณัฎฐนิชา เจ้าย่าน นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20011 4372 8/6/2561 14:05 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20010 0952 6/6/2561 14:00 น. - ธันญา ฤทธิ์มะหันต์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20009 9429 6/6/2561 13:59 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กระบี่ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
20008 3959,4223 6/6/2561 13:58 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20007 8215 6/6/2561 13:57 น. - มีศักดิ์ ปริยวาที นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20006 1190 4/6/2561 15:56 น. - ฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20005 3335 4/6/2561 15:50 น. - มณีนุช วงศ์ปนทอง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20004 5067 4/6/2561 15:49 น. - ณัฐธิดา เตชะสิทธิโชค นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20003 7010 4/6/2561 15:47 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20002 5218 4/6/2561 15:46 น. - จันทิมา เสียงเซ้ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20001 3469 4/6/2561 15:45 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20000 1522,0854 4/6/2561 15:44 น. - ตรีเพชร พงศาปาน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19999 5124,4555 1/6/2561 15:02 น. - ตรีเพชร พงศาปาน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19998 1667 30/5/2561 15:15 น. - พรประพา ทองแก้วเจริญ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19997 2211 30/5/2561 15:14 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19996 5995 30/5/2561 15:13 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19995 0756 28/5/2561 15:34 น. - ภานุพงษ์ ไชยปัตถา นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19994 2830 28/5/2561 15:33 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19993 1696 28/5/2561 15:32 น. - สโรชินี แซ่จ่าง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19992 0663 28/5/2561 15:32 น. - กรรทิมา ริยาพันธ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19991 0010 28/5/2561 15:30 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19990 9177 28/5/2561 15:29 น. - อรชฎา หาญวัฒนกุล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19989 3591 25/5/2561 15:18 น. - ณฐพล บุญลิ่มเต็ง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19988 9603 25/5/2561 15:18 น. - ณัฐิดา เตชะสิทธิ์โชค นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19987 2565 25/5/2561 15:17 น. - จรัสพงศ์ ศรีสุขใส นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19986 7382 25/5/2561 15:16 น. - กัญญาณัฐ คำด้วง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19985 2555,9134 25/5/2561 15:15 น. - อาริยา แป้นนวล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19984 1504 25/5/2561 15:14 น. - ชญานี นุ้ยขอมดี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19983 9662 25/5/2561 15:13 น. - อรอนงค์ ยิ้มอ่อน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19982 5751 24/5/2561 15:15 น. - ธัญญารัตน์ แสงช่วย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19981 6003 24/5/2561 15:15 น. - พรนัชชา นุรักษ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19980 7210 24/5/2561 15:14 น. - ณฐพล บุญลิ่มเต้ง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19967 0785 23/5/2561 15:26 น. - ณัฏฐนิชา เจ้าย่าน นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19966 7119 23/5/2561 15:25 น. - อัจฉรา พรหมจรรย์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ