(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20638 3714 17/9/2561 16:38 น. - อัสมา ฉัตรมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20637 7408 17/9/2561 16:37 น. - สุทธิดา เพชรรักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20636 0083 17/9/2561 16:36 น. - นภากาญจน์ สันโต นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20635 5749 17/9/2561 16:35 น. - รัชนีวรรณ วังพล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20634 4225 17/9/2561 16:34 น. - จุไลลักษณ์ อิสราป้อม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20633 5340 17/9/2561 16:34 น. - สุกฤตา คุ้มสุวรรณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20632 0561 17/9/2561 16:33 น. - ซูฮัยนี ดีวาเด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20631 5582 17/9/2561 16:33 น. - กนกวรรณ บุญรอด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20630 5389 17/9/2561 16:32 น. - ฮัสรีนา พรหมาด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20629 2494,2834 17/9/2561 16:32 น. - ปิยดา จันทร์ชูศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20628 1229 17/9/2561 16:31 น. - ฑิตฐิดา กิตติทนุวงศ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20627 3053 17/9/2561 16:31 น. - นรพิชญ์ เลืองลือ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20626 0536 17/9/2561 16:30 น. - พิลาสลักษณ์ หนูซ้าย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20625 2171 17/9/2561 16:27 น. - ธีรรัตน์ ยิ้มเย็น นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20624 7689 17/9/2561 16:26 น. - ชโยดม เพ็ชรบัว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20623 4418 17/9/2561 16:25 น. - นวรัตน์ สังข์เรือง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20622 9722,7038 17/9/2561 16:25 น. - ศรันย่า เจริญสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20621 3600 17/9/2561 16:24 น. - ฐิติรัตน์ เทพรักษ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20620 8370,8995 17/9/2561 16:24 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20619 5071 17/9/2561 16:23 น. - กานต์ชนก กานต์นภัทร นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20618 5297 17/9/2561 16:22 น. - พัชรินทร์ รงค์รัตน์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20617 0198,7003 17/9/2561 16:22 น. - พนิดา หนูเซ็ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20615 4759 17/9/2561 16:19 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20614 4013 14/9/2561 16:20 น. - ภารดี ศรีสุวรรณ์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20613 3015 14/9/2561 16:20 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20612 5717 14/9/2561 16:19 น. - นัฐยา ชูชื่น นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20611 1135 14/9/2561 16:18 น. - กนกภรณ์ ไตรรัตน์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20610 9767 14/9/2561 16:18 น. - ขวัญฤทัย สังข์ช่วย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20609 1341,3260 14/9/2561 16:17 น. - ชนิสรา ขันทอง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20608 3643 14/9/2561 16:16 น. - ฐิตาภา เทพกร นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20607 9634 14/9/2561 16:15 น. - กนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20606 4728 14/9/2561 16:15 น. - กรรทิมา ริยาพันธ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20605 2163 14/9/2561 16:14 น. - ณัฐมน วิเศษ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20604 7529 14/9/2561 16:14 น. - ฟิรดาวส์ สามะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20603 7464 14/9/2561 16:13 น. - อิบตีซาม บูซามาน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20602 3471 14/9/2561 16:12 น. - สิทธิกร เสียมไหม นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20601 8156 14/9/2561 16:12 น. - ยูสรีนา อูมา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20600 7560 14/9/2561 16:11 น. - ธัญชนก ปานโบ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20599 1901 14/9/2561 16:11 น. - อัสมา ฉัตรมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20598 2153 14/9/2561 16:04 น. - สุกฤตา คุ้มสุวรรณ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20597 9089 14/9/2561 16:04 น. - นิสรีน หะยีดา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20596 4446 14/9/2561 16:03 น. - ศิริลักษณ์ สุวรรณาคม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20595 6734 14/9/2561 16:01 น. - จิราวรรณ เพชรพิรุณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20594 0382 14/9/2561 16:01 น. - ณัฐณิชา บุญช่วย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20593 4215 14/9/2561 16:00 น. - ภาวรินทร์ กล่ำมาศ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20592 9022 13/9/2561 16:37 น. - วริศรา อ่อนชาติ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20591 2355,2963 13/9/2561 16:37 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20590 1851 13/9/2561 16:36 น. - มูฮันหมัดอัลฟายิด หะยีดอเลาะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20589 7528 13/9/2561 16:35 น. - ศรันย่า เจริญสุข นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20588 7422 13/9/2561 16:31 น. - จัตุพงศ์ แกล้วกล้า นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ