(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21092 3045 22/11/2561 15:14 น. - จุฑามาศ ลุ่งกี่ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21091 9427 22/11/2561 15:13 น. - นภสร จินตนปัญญา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21090 3066 22/11/2561 15:13 น. - ณัชชา วัฒนกิจรุ่งโรจน์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21089 0071 22/11/2561 15:12 น. - จุฬาลักษณ์ แก้วละเอียด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21088 4235 22/11/2561 15:12 น. - ศิลาณัฐ เชื้อพรมมา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21087 4229 22/11/2561 15:11 น. - สิรวิชญ์ ดอกบัว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21086 4798 22/11/2561 15:10 น. - ภัทร์ชนิดร์ ฮวดค่วน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21085 0456,4955,3843 19/11/2561 16:55 น. - อุสนี ดอเล๊าะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21083 9448 19/11/2561 16:53 น. - บุศราวรรณ จันทร์โชติ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21082 4044 19/11/2561 16:52 น. - ฮุสนา เกปัน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21081 4100 19/11/2561 16:51 น. - อรทัย แก้วใหญ่ ไม่ระบุ กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21080 9606 19/11/2561 16:51 น. - ธัญชนก ปานโบ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21079 1234 19/11/2561 16:51 น. - ปลายฝัน พรเพชรแก้ว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21078 8936 19/11/2561 16:50 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21077 3965,8098 19/11/2561 16:50 น. - นิฮาบีบะฮ์ ยูโซะ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21076 9959 19/11/2561 16:49 น. - หิรัญ สายทอง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21075 5439 19/11/2561 16:49 น. - ศรัญรัตน์ หนูอุไร นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21074 5170 19/11/2561 16:48 น. - รัตติยากร มณีโชติ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21073 5496 16/11/2561 16:56 น. - สุนิษา ทองจันทร์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21072 3994 16/11/2561 16:56 น. - สนิตา บุญเพิ่ม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21071 6026 16/11/2561 16:55 น. - อลิสา คงการ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21070 5998 16/11/2561 16:54 น. - ณัฐพร พรมเวศ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21069 3124 16/11/2561 16:53 น. - ระพีพัฒน์ รอดทุถง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21068 5442 16/11/2561 16:48 น. - เพ็ญฉาย ขาวคง นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21067 4272 16/11/2561 16:47 น. - อธิพัฒน์ ชัยชู นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21066 3617 16/11/2561 16:46 น. - มณฑิตา แซ่เต็ง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21065 3062 16/11/2561 16:46 น. - วานีต้า ชอบหวาน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21064 9325 16/11/2561 16:45 น. - หัทยา จันทร์อินทร์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21063 2530 16/11/2561 16:44 น. - พิมพกานต์ บุญทองแก้ว นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21062 7978 16/11/2561 16:43 น. - อารดา คงศรีทอง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21061 5782 16/11/2561 16:42 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21060 0299 16/11/2561 16:42 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21059 0904 16/11/2561 16:41 น. - แวมารีย๊ะ ยะหริ่ง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21058 9504 16/11/2561 16:41 น. - อุสรี ดอเล๊าะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21057 8664 16/11/2561 16:38 น. - วิภารัตน์ ลำไธสง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21056 8525 16/11/2561 16:37 น. - สุชานันท์ ปัญจาระ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21055 3665 16/11/2561 16:37 น. - ทรงพร ศรีทองดี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21054 8491 16/11/2561 16:36 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21053 7332 16/11/2561 16:35 น. - รักษ์ชาธิปัตย์ รักด้วง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21052 3875 16/11/2561 16:34 น. - วธิดา ศรีวาริน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21051 8337 16/11/2561 16:34 น. - ศิริภัสสร สุขนุกูล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21050 7201 16/11/2561 16:33 น. - อภิรักษ์ รัตนมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21049 1815 16/11/2561 16:30 น. - ธีระ ราชาพล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21048 0926 13/11/2561 16:03 น. - เมธัส ฤทธิ์วงค์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21047 9063 13/11/2561 16:03 น. - อัสรีนา พรหมาด นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21046 9209 13/11/2561 16:02 น. - จินันท์ อนุภัทร์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21045 4512 13/11/2561 16:00 น. - ณัฐภูมิ เซ็งเซ็งลอยเลื่อน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21044 6395 13/11/2561 16:00 น. - กมลวรรณ โอชารส นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21043 0185 13/11/2561 15:58 น. - วีรดา ไชยมนตรี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21042 0907 13/11/2561 15:58 น. - จุฑามาศ สุ่งกี่ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ