(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20587 2962 13/9/2561 16:28 น. - วรรณธิดา สันฐมิตร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20586 1189 13/9/2561 16:28 น. - นูรียา สำลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20585 3126 13/9/2561 16:27 น. - นัตฐิญา ชูเงิน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20584 3126 13/9/2561 16:26 น. - นัตฐิญา ชูเงิน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20583 5842 13/9/2561 16:25 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20582 6729 13/9/2561 16:25 น. - ณัฐมน วิเศษ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20581 4537 12/9/2561 16:32 น. - กานต์ชนก กานต์นภัทร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20580 4572 12/9/2561 16:32 น. - เนาวรัตน์ อะคะปัน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20579 5801 12/9/2561 16:31 น. - ธราณี แก้วเจริญ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20578 3297 12/9/2561 16:31 น. - กาญจน์ชฎา ทองทิพย์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20577 0501 12/9/2561 16:30 น. - ซาบีฮา สาเม๊าะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20576 8685 12/9/2561 16:30 น. - พิสุภา กล่อมเกลี้่ยง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20575 4146 12/9/2561 16:29 น. - เตาฟิก มะลี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20574 8413 12/9/2561 16:29 น. - อันดา กลับฉิ่ง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20573 0346 12/9/2561 16:28 น. - นรพนธ์ วิเชียรเกื้อ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20572 8123 12/9/2561 16:27 น. - กัสมีรา เจะดะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20571 2927 12/9/2561 16:27 น. - สาวิตรี ผาสุก นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20570 8351 12/9/2561 16:26 น. - ภารดี ศรีสุวรรณ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20569 4548 12/9/2561 16:26 น. - ศศิวิมล สิทธิเดช นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20568 3325 12/9/2561 16:25 น. - ณัฎณิชา เจ้าย่าน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20567 8607 12/9/2561 16:25 น. - กิตติญานี ภิญโญ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20566 9084 12/9/2561 16:24 น. - ณิชชา วัฒนกิจรุ่งโรจน์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20565 2756 12/9/2561 16:23 น. - ศศิธร ปุ่นอักษรชัย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20564 2165 11/9/2561 16:41 น. - ญาณิศา รักษ์ศรีทอง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20563 8173 11/9/2561 16:40 น. - อันดา กลับฉิ่ง นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20562 3909 11/9/2561 16:39 น. - ปฏิมา ขวัญแก้ว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20561 8659 11/9/2561 16:38 น. - นาซีเร๊าะ บ่อเตย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20560 5554 11/9/2561 16:38 น. - อาสาดี เขตเทพา นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20559 7660 11/9/2561 16:31 น. - กิตติยา นนทบูรณ์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20558 8769 11/9/2561 16:30 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20557 1982 11/9/2561 16:29 น. - หัทยา จันทร์อินทร์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20556 8934,5427 11/9/2561 16:29 น. - ธีระวัฒน์ ไชยเพ็ชร์ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20555 0809 11/9/2561 16:28 น. - มนธกานต์ เกื้อนุ่น นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20554 5821 11/9/2561 16:28 น. - อภิสิทธิ์ เพ็ชรศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20553 2257 11/9/2561 16:27 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20552 5709 11/9/2561 16:26 น. - วีรดา ไชยมนตรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20551 9929 11/9/2561 16:26 น. - สริตา นิลเอก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20550 5313 11/9/2561 16:25 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20549 2617 11/9/2561 16:25 น. - พนิดา หนูเซ็ง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20548 0877,4261 11/9/2561 16:24 น. - เตาฟิก มะลี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20547 3712 11/9/2561 16:23 น. - อัญชิสา พลบำรุงวงศ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20546 0748 11/9/2561 16:22 น. - อภิสทธิ์ ใสยพร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20545 7594 11/9/2561 16:19 น. - อัฟฟาน กาจา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20544 8747 11/9/2561 16:18 น. - ธนวัฒน์ ธารารักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20543 9839 11/9/2561 15:58 น. - ธนะพล ทองเต็ม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20542 6803 11/9/2561 15:48 น. - ณัฐภูมิ ชัยเกิด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20541 0728 11/9/2561 15:46 น. - ศุภรัตน์ มงคลบุตร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20540 0606 11/9/2561 15:45 น. - เกียรติศักดิ์ ชุมถาร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20539 0692 11/9/2561 15:43 น. - สุรพงษ์ ด้วงเผือก นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20538 3158 11/9/2561 15:41 น. - ณัฐริกา ชูช่วย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ