(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19461 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
19663 2099 30/1/2561 16:36 น. - - อริสา บินหมัด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19662 3821 30/1/2561 16:35 น. - - สุภรรตรา ดวงจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19661 0086 30/1/2561 16:35 น. - - ณัฐณิชา จิตมานะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19660 4609 19/1/2561 16:07 น. - - วิลาวัลย์ อินทรชู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19659 7191 19/1/2561 16:06 น. - - เกวลิน จุ้ยเจริญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19658 1615 17/1/2561 14:54 น. - - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19657 6115 17/1/2561 14:54 น. - - พิมลพรรณ ชูศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19656 7233 17/1/2561 14:53 น. - - วลัยพร เพ็ชรรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19655 0465 17/1/2561 14:52 น. - - สายรุ้ง เอียดคง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19654 4484 17/1/2561 14:51 น. - - ระพีวรรณ กังแฮ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19653 1376 17/1/2561 14:51 น. - - ศศิชา กอเดร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19652 3981 17/1/2561 14:50 น. - - นิสรีน หะยีดาโอ๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19651 5464 17/1/2561 14:50 น. - - ซอฟาวาตีย์ ดีเยาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19650 4968 17/1/2561 14:50 น. - - อนิษา ดินอะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19649 1429,0837 9/1/2561 16:04 น. - - สุกัญญา ฤทธิ์บรรเจิด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19648 9198 9/1/2561 16:03 น. - - เมธาวดี ดวงไชย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19647 6055 9/1/2561 16:01 น. - - ณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19646 9679 9/1/2561 15:50 น. - - สุวิมาศ จงรักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19645 4411 9/1/2561 15:49 น. - - อิฟฟาน พันหวัง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19644 4272 9/1/2561 15:48 น. - - ฉัตรวิกา ทองเรือง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19643 5539 28/12/2560 15:38 น. - - บุญสิตา ดวงศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19642 6512 27/12/2560 16:36 น. - - เกศสินี พรหมราช นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19641 3129 27/12/2560 16:36 น. - - สัณหณัฐ เทพลักษณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19640 4836 27/12/2560 16:35 น. - - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19639 2483,3563 27/12/2560 16:35 น. - - รอฉีดี บ่ายศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19638 9031 27/12/2560 16:34 น. - - ตรีเพชร พงศาปาน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19637 5046 27/12/2560 16:33 น. - - โสจิรัตน์ บัวสม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19636 8311 27/12/2560 16:33 น. - - พิมลภัทร บัวรอด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19635 5951 27/12/2560 16:32 น. - - นภัสกร อรัญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19634 6148 27/12/2560 16:32 น. - - สุดารัตน์ ดำสุข นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19633 6507 26/12/2560 14:44 น. - - สาริทธิ์ คงเกิด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19632 8482 26/12/2560 14:43 น. - - ธนดล ติ้วพาณิช นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19631 8964 26/12/2560 14:43 น. - - จิระวิชโญ ศรีนุกูล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19630 2260 26/12/2560 14:42 น. - - สุวิมาศ จงรักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19629 5016 26/12/2560 14:39 น. - - นรพนธ์ วิเชียรเกื้อ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19628 5772 26/12/2560 14:38 น. - - ปาณิสรา แป้นทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19627 0186,5259 26/12/2560 14:38 น. - - ชฎาพร ชัยณรงค์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19626 8231 26/12/2560 14:37 น. - - นราเทพ นวนมี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19625 9900 26/12/2560 14:37 น. - - นันทวัฒน์ จิตรา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19624 2815,8147 26/12/2560 14:29 น. - - ธันญา ฤทธิ์มะหันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19623 0625 19/12/2560 16:17 น. - - ณัฐวัตร ทองเนื้อเกล้า นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19622 8120 19/12/2560 16:16 น. - - ณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
19621 7072 19/12/2560 16:09 น. - - อาริยา เชื้อกูลชาติ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19620 2457 19/12/2560 16:00 น. - - อสาดี เขตเทพา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19619 0549 19/12/2560 15:59 น. - - วรรณวิสา นวลศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19618 7009 19/12/2560 15:58 น. - - พนัดดา ชูฉิ่ม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19617 1453 19/12/2560 15:57 น. - - ณัฎฐิชา วุฒิบาล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19616 7153 19/12/2560 15:55 น. - - สโรชา หยีมะเหรบ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19615 2043 19/12/2560 15:51 น. - - อรพิมล ดำเกลี้ยง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
19614 4139 19/12/2560 15:51 น. - - อาริยา แป้นนวล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ