(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21041 7746 13/11/2561 15:53 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21040 1767 13/11/2561 15:52 น. - อภิชญา จิตรหมั้น นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21039 7092 13/11/2561 15:52 น. - วาซีละห์ มะดิง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21038 5782 13/11/2561 15:51 น. - นาราทิพย์ วงศ์วัฒนวิสุทธิ์ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21037 9049 13/11/2561 15:51 น. - ศวิตา ร่มโพธิ์ทอง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21036 3836 13/11/2561 15:50 น. - ณัฐพงศ์ชัย ลิ้นใจเพชร นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21035 2679 13/11/2561 15:48 น. - อัสรีนา พรหมาด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21034 1735 13/11/2561 15:47 น. - ไวยษณวี ไชยดิษฐ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21033 8179 13/11/2561 15:45 น. - อโณ ศรีสุวรรณ์ นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21032 0041,7935 13/11/2561 15:45 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21031 9796 13/11/2561 15:44 น. - พรไพลิน ช่อผูก นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21030 2231 13/11/2561 15:43 น. - พชรดนย์ มั่นคง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21029 5737 13/11/2561 15:42 น. - ปารมี ศรีสุวรรณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21028 9430 12/11/2561 16:35 น. - อภิญญา ยิ้มแย้ม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21027 8780 12/11/2561 16:33 น. - อัสมา ฉัตรมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21026 0763 12/11/2561 16:33 น. - อาริยา คงประสม นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21025 7453,8720,7918 12/11/2561 16:32 น. - นพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21024 0696 12/11/2561 16:32 น. - สายใจ โชติมาศ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21023 9547 12/11/2561 16:31 น. - ฐาปนีย์ ระฆังทอง นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21022 4212 12/11/2561 16:31 น. - วัสหม๊ะ สามะแต นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21021 1605 12/11/2561 16:29 น. - กิตติมา ขวัญทอง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21020 7609 12/11/2561 16:28 น. - อรพิมล ดำเกลี้ยง นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21019 2433 12/11/2561 16:28 น. - สุพิณญา พันธกุล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21018 2433 12/11/2561 16:26 น. - สิริวรรณ แวดอเล๊าะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21017 7076 12/11/2561 16:25 น. - จิวรรธ แจ้วเสียง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21016 1925 7/11/2561 17:45 น. - ณัฐกานต์ พู่กัน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21015 8452 7/11/2561 17:44 น. - อิศรีญา จันทร์สุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21014 0980 7/11/2561 17:44 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21013 1054 7/11/2561 17:43 น. - อริสา ใจดี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21012 7101 7/11/2561 17:42 น. - ณัชชา วัฒนกิจรุ่งโรจน์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21011 3561 7/11/2561 17:42 น. - สริตา นิลเอก นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21010 5636 7/11/2561 17:41 น. - สุวรรณ สุดงาม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21009 9289 7/11/2561 17:41 น. - กนกวรรณ โรจมณี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21008 1128 7/11/2561 17:40 น. - นูรีดา มามะ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21007 3418 7/11/2561 17:40 น. - สมชัย เซ็นยะหมัด นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21006 0178 7/11/2561 17:39 น. - อารดา ยืนยัง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21005 9231 7/11/2561 17:38 น. - สุทธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21004 1386 7/11/2561 17:38 น. - รัตนาวลี โพธิจิญญาโณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21003 5011 7/11/2561 17:37 น. - พิมพ์นภัส สมาธิ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21002 5593 7/11/2561 17:25 น. - ทิตยา วิศวะทรัพย์สกุล นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21001 7363 7/11/2561 17:24 น. - ปรางค์เนตร ทองจันทร์แก้ว นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21000 9527 7/11/2561 17:23 น. - ฟิตรี และเซ็ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20999 1161 7/11/2561 17:23 น. - ศศิธร ช่วยแก้ว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20998 6934 7/11/2561 17:22 น. - พัชริสา เพ็ชรหอม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20997 9427 7/11/2561 17:21 น. - วิทวัฒน์ หนูสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20996 7073 7/11/2561 17:20 น. - นัซริน ซานิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20995 3501 7/11/2561 17:20 น. - ธนารีย์ รัตนวิทย์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20994 9568 7/11/2561 17:19 น. - แวมารีย๊ะ ยะหริ่ง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20993 2271 7/11/2561 17:19 น. - มนฤดี รุ่งเรือง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20992 7267 7/11/2561 17:18 น. - นูรไอดา สะแลแม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ