(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20991 0638 7/11/2561 17:17 น. - กานต์ธิดา อ่อนหยู นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20990 2871 7/11/2561 16:52 น. - สุภาวดี อ่อนหยู นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20989 5919 7/11/2561 16:51 น. - ชนิกานต์ สินธุ์อ่อน นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20988 2428 7/11/2561 16:43 น. - สุกานดา เพอสะและ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20987 6837 7/11/2561 16:43 น. - ปัญกร ชูผอม นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20986 7226,9949 7/11/2561 16:42 น. - อุปาลี ปราบภัย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20985 3733 7/11/2561 16:41 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20984 8989 7/11/2561 16:41 น. - ตัสนีม สาแมบากอ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20983 5549 6/11/2561 16:02 น. - ฮานูน แวดือแระ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20982 6947 6/11/2561 16:01 น. - ธัญชนก แก้วชูศรี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20981 2882 6/11/2561 16:00 น. - นุชนารถ ประสานสงค์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20980 6663 6/11/2561 15:59 น. - ศวิตา ร่มโพธิ์ทอง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20979 0030 6/11/2561 15:57 น. - วิภาพันธ์ สะหะวิริยะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20978 0134 6/11/2561 15:57 น. - วีรพล ขันวาสา นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20977 9676 6/11/2561 15:56 น. - ณัฐวดี แซ่ลิ่ม นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20976 3935 6/11/2561 15:55 น. - ณัฐมน วิเศษ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20975 5486 6/11/2561 15:53 น. - ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20974 0303 6/11/2561 15:53 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20973 8011 6/11/2561 15:49 น. - สริตา นิลเอก นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20972 3020 6/11/2561 15:48 น. - สายฝัน รุยอ่อน นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20971 3230 6/11/2561 15:47 น. - วรรณวิสา นวลศรี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20970 3252 6/11/2561 15:47 น. - นัสรินทร์ วายะโยะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20969 2153 6/11/2561 15:46 น. - วรรณอักษร แสงสุวรรณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20968 3666 6/11/2561 15:45 น. - วิทวัส สุขะกุล นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20967 7704 6/11/2561 15:44 น. - สุกานดา เพอสะและ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20966 7613 6/11/2561 15:41 น. - อสาดี เขตเทพา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20965 9055 6/11/2561 15:40 น. - กัญญารัตน์ เกาะกลาง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20964 0426 6/11/2561 15:39 น. - พรพิพัฒน์ สงฆ์ชู นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20963 6496,2479 6/11/2561 15:39 น. - สมชัย เซ็นยะหมัด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20962 5133 6/11/2561 15:38 น. - พชรพร รักษาการ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20961 4161 30/10/2561 17:49 น. - จิรนันท์ อนุภัทร์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20960 4126 30/10/2561 17:48 น. - วีรพล ขันอาสา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20959 7294 30/10/2561 17:47 น. - ณัฐณิชา บุญช่วย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20958 4626 30/10/2561 17:46 น. - อมีนา เกษตรกาลม์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20957 8188 30/10/2561 17:46 น. - จิรายุ สิทธิสถิตย์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20956 3106 30/10/2561 17:45 น. - พิมพ์นภัส สมาธิ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20955 8982 30/10/2561 17:45 น. - อามีนะ อีแม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20954 2648 30/10/2561 17:44 น. - อารดา ยืนยัง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20953 6929 30/10/2561 17:44 น. - อริสา บินหมัด นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20952 0699 30/10/2561 17:43 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20951 6778 30/10/2561 17:42 น. - ณัฐภูมิ ชัยเกิด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20950 6375 30/10/2561 17:42 น. - อมรรัตน์ จีระกาญจน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20949 5550 30/10/2561 17:41 น. - กฤษฎา รอดสง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20948 7756 25/10/2561 15:48 น. - ธมนวรรณ ธรฤทธิ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20947 5609 25/10/2561 15:48 น. - กุลสตรี ศรีแดง นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20946 7467,0655 25/10/2561 15:48 น. - มูฮำหมัดเตาเฟค มะลี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20945 6903,7993 25/10/2561 15:47 น. - อทิตติยา เกิดสุข นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20944 8117 25/10/2561 15:46 น. - พนิดา หนูเซ็ง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20943 4939 25/10/2561 15:46 น. - ฮาริส แนลูแล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20942 6236 25/10/2561 15:45 น. - ขวัญชนก นาคขวัญ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ