(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20371 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20537 7311 11/9/2561 15:40 น. - ปัณณิกา หมาดสม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20536 4740 11/9/2561 15:40 น. - จีรศักดิ์ บัวลอย นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20535 6426 11/9/2561 15:39 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20534 5515 11/9/2561 15:39 น. - ลีน่า แวหะยี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20533 3027 7/9/2561 16:36 น. - ณันฑิดา ตปนียะพงศ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20532 6122,5954 7/9/2561 16:35 น. - ธณัฏฐ์ชพร อินทร์แก้ว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20531 3324 7/9/2561 16:34 น. - กัมปนาท วิโสจคราม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20530 2864 7/9/2561 16:32 น. - นาซีเราะห์ บ่อเตย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20529 7526 7/9/2561 16:32 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20528 8084 7/9/2561 16:31 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20527 7242 7/9/2561 16:30 น. - ทัตพงศ์ นิลระตะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20526 6869,9694 7/9/2561 16:30 น. - สุกานดา เพอสะและ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20525 6555 7/9/2561 16:29 น. - ฝานี เบ็ญอะดรัม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20524 5308 4/9/2561 14:35 น. - กฤตพร จิตรจำนงค์ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20523 3200 4/9/2561 14:34 น. - ศศิชา กอเดร์ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20522 9068 4/9/2561 14:34 น. - ชนิดา กาญจไชย นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20521 9746 4/9/2561 14:33 น. - หนึ่งฤทัย รักษาศรี นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20520 0055 4/9/2561 14:32 น. - สรัลพร คงด้วง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20519 3358,3359 4/9/2561 14:32 น. - นารีรัตน์ เอียดเจริญ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20518 6255 4/9/2561 14:31 น. - ศุภวิชญ์ พรหมเทพ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20517 8919 4/9/2561 14:29 น. - วรรณสินี ไชยฉิม นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20516 6781 4/9/2561 14:28 น. - ซาฟีรา ยีเส็น นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20515 9808 4/9/2561 14:28 น. - ชนารีย์ รัตนวิทย์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20514 5244 4/9/2561 14:25 น. - วิสุทธิดา ชนาชน นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20513 7394 4/9/2561 14:24 น. - มารีน่า แระเบ็ญหมุด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20512 9067 31/8/2561 16:48 น. - แวมารีย๊ะ ยะหริ่ง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20511 3177 31/8/2561 16:46 น. - สมฤทัย โดยวิริยะสกล นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20510 7494 31/8/2561 16:36 น. - เจนนภา นาควิจิตร นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20509 0021,7941,7942 31/8/2561 16:34 น. - นพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20508 6281 31/8/2561 16:33 น. - ศศิยา ฟักสุวรรณ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20507 1066 31/8/2561 16:32 น. - พิมพ์นภัส สมาธิ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20506 9642 31/8/2561 16:29 น. - นญิลา มุเล็มสะเดา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20505 8558 31/8/2561 16:25 น. - จิรวรรธ แจ้วเสียง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20504 9615 31/8/2561 16:24 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20503 6554 31/8/2561 16:23 น. - วิลาวัลย์ หนูเหลือ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20502 3795 31/8/2561 16:23 น. - กฤตวรรณ พุทธศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20501 8787 31/8/2561 16:22 น. - อชิรญา อนุมณี นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20500 8771 30/8/2561 17:01 น. - มนัญชนก สกุลโชติพงศ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20499 5233 30/8/2561 17:00 น. - กัญญาณัฐ คำด้วง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20498 2758 30/8/2561 17:00 น. - ธนัชพร ทองสุข นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20497 3133 30/8/2561 17:00 น. - วันซอลีฮะห์ แวกือจิ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20496 0476 30/8/2561 16:59 น. - สาวิตรี ผาสุข นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20495 6312 30/8/2561 16:59 น. - สมฤทัย โดยวิริยสกุล นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20494 3091 30/8/2561 16:58 น. - พิมลภัทร บัวรอด นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20493 7718 30/8/2561 16:57 น. - ชญานี นุ้ยขอมดี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20492 9820 30/8/2561 16:57 น. - กรรทิมา ริยาพันธ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20491 3164 30/8/2561 16:56 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20490 6083 30/8/2561 16:56 น. - ญามีรา อีแต นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20489 8864 30/8/2561 16:55 น. - ศรายุธ แก้วเนิน นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20488 1431 30/8/2561 16:55 น. - ศศิวิมล สิทธิเดช นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ