(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 1 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
552 1339 2/2/2554 15:54 น. - - สันยามีน สวาหลำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว