งานธุรการสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อาคาร 7 ชั้น 1

สุภาวดี เขียนด้วง
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-443-965
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7206
*** สามารถติดต่อได้ ในวันและเวลาราชการ