(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20823 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21392 0915 18/1/2562 13:33 น. - สุชาติพรรณ เทพธานี นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21391 4863 18/1/2562 13:32 น. - นฤมล ปาระณะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21390 0350 18/1/2562 13:32 น. - ณัฐธิดา ปิยะรัฐ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21389 4339 18/1/2562 13:31 น. - สุทธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21388 7476 18/1/2562 13:31 น. - กชมาส เพ็งพอรู้ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21387 3991 18/1/2562 13:30 น. - อุมาภรณ์ ปากลาว นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21386 3706 18/1/2562 13:29 น. - ศิริพร ทองบุญ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21385 0378 18/1/2562 13:29 น. - สุพิณญา พันสกุล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21384 7078 18/1/2562 13:28 น. - สาธิต อยู่มั่นธรรมา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21383 3847 18/1/2562 13:27 น. - วริศรา อ่อนชาติ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21382 3183 18/1/2562 13:26 น. - จินต์จุฑา จินดานิรดุล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21381 6340 18/1/2562 13:26 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21380 9240 18/1/2562 13:25 น. - ปารณี ธานีโต นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21379 5731 18/1/2562 13:25 น. - อธิศักดิ์ จูมแพง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21378 6369 18/1/2562 13:24 น. - จิราภา สุทัศน์ ณ อยุธยา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21377 0970 18/1/2562 13:23 น. - รัชนีวรรณ วังพล นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21376 4581 18/1/2562 13:22 น. - ซูฟรีดา เปาะซา นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21375 2590 18/1/2562 13:22 น. - พิสุภา กล่อมเกลี้ยง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21374 1025 18/1/2562 13:21 น. - ยูสรีนา อูมา นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21373 8928 18/1/2562 13:21 น. - นาถตยา เพาะพันธุ์ดี นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21372 0945 18/1/2562 13:21 น. - ศศิรวรรณ โลมาแจ่ม นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21371 2997 18/1/2562 13:20 น. - นูซีลา ดาโอะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21370 6828 18/1/2562 13:20 น. - เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21369 2460 18/1/2562 13:19 น. - พรเพ็ญ วรรธนมงคล นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21368 2790 17/1/2562 15:41 น. - ศวิตา ร่มโพธิ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21367 0172 17/1/2562 15:37 น. - มุทิตา แตงเลี่ยน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21366 2786 17/1/2562 15:37 น. - พัชริสา เพ็ชรหอม นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21365 9007 17/1/2562 15:36 น. - ณัฐธิดา เจือกโว้น นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21364 1216 17/1/2562 15:36 น. - ดารินทร์ ทองหนัน นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21363 5861 17/1/2562 15:35 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21362 4717 17/1/2562 15:35 น. - อธิพัฒน์ ชัยชู นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21361 6477,8668 17/1/2562 15:17 น. - แก้วนภา จันทวงศ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21360 1348 17/1/2562 15:17 น. - ศดานันท์ แก้วศรี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21359 8028 17/1/2562 15:16 น. - อมรรัตน์ วีระกาญจน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21358 2172 17/1/2562 15:14 น. - กวินสรา สิตะพงศ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21357 8997 17/1/2562 15:14 น. - ปาลิตา วารีศรี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21356 0848 17/1/2562 15:13 น. - อายูรา อาแว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21355 7316 17/1/2562 15:13 น. - สุธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21354 6377 16/1/2562 15:43 น. - สิริวิทย์ จันทร์คำ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21353 7622 16/1/2562 15:42 น. - นภศร ลัพกิตโร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21352 1476 16/1/2562 15:36 น. - สุเมธ หลิมปานโล๊ะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21351 8890 16/1/2562 15:35 น. - ทัตพงศ์ นิลระตะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21350 4585 16/1/2562 15:35 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21349 3468 16/1/2562 15:34 น. - ณัฐณิชา บุญช่วย นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21348 0268 16/1/2562 15:32 น. - อาซิรา และเซ็ง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21347 9462 16/1/2562 15:29 น. - เขมจิรา กลับสกุล นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21346 2189 16/1/2562 15:29 น. - สุดารัตน์ หมัดอะดั้ม นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21345 2229 16/1/2562 15:28 น. - ณัฐวุฒิ บัวคง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21344 5336 16/1/2562 15:27 น. - รักษ์ชาธิปปัตย์ รักด้วง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21343 0978 16/1/2562 15:26 น. - นาซูฮา กาโน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ