(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 21108 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21678 9757 24/4/2562 16:30 น. - ธนิสรณ์ เพชรสำรวล นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21677 9943 24/4/2562 16:23 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21676 6110 24/4/2562 16:23 น. - ณัฐพร พรมารศ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21675 8947,7728 24/4/2562 16:21 น. - ณัฐธิดา ขาวคง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21674 4296 23/4/2562 16:40 น. - มูฮัมหมัด บือราเฮง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21673 3845 23/4/2562 16:39 น. - ณัฐกานต์ นุ่นไฝ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21672 7348 23/4/2562 16:39 น. - โสริยา แป้นนวล นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21671 5390 23/4/2562 16:39 น. - สุภาภรณ์ บุษยา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21670 8847 23/4/2562 16:38 น. - สหพร พุ่มเกื้อ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21669 5397 23/4/2562 16:34 น. - ณัฎฐา สุวรรณรัตน์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21668 0595 23/4/2562 16:33 น. - เทพเทวี ทองแป้น นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21667 3413 23/4/2562 16:32 น. - สุกัญญารัตน์ เผือกปาน นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21666 0359 23/4/2562 16:32 น. - สุวรรณี ปล้องใหม่ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21665 1851 23/4/2562 16:31 น. - นูรอายาตี สาและดิง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21664 1778 23/4/2562 16:31 น. - สุภนิดา ดวงจินดา นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21663 3058 23/4/2562 16:30 น. - อามินตรา ซันสาบู นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21662 1952 23/4/2562 16:30 น. - ทรงพร ศรีทองดี นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21661 4592 23/4/2562 16:29 น. - นาซีเร๊าะห์ บ่อเตย นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21660 0532 23/4/2562 16:29 น. - ภานุวัฒน์ ปลอดกำ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21659 7997 23/4/2562 16:28 น. - สีตีนูร์วานี จำปีพันธุ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21658 4140 23/4/2562 16:27 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21657 4374 23/4/2562 16:27 น. - สรัญญา ชินชม นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21656 1842 23/4/2562 16:27 น. - เสาวลักษณ์ นาคช่วย นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21655 9221 23/4/2562 16:26 น. - นิสารัตน์ โต๊ะเจ๊ะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21654 0587 23/4/2562 16:26 น. - เจือ บุษบา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21653 8477 23/4/2562 16:25 น. - เนาวรัตน์ อะคะปัน นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21652 9322 23/4/2562 16:25 น. - นูอัน เมาะบากอ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21651 9435 23/4/2562 16:24 น. - อริษา ศิริรักษ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21650 6792 18/4/2562 15:50 น. - จิราภา สุทัศน์ ณ อยุธยา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21649 3662 18/4/2562 15:49 น. - นิสารัตน์ โต๊ะเจ๊ะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21648 6840 18/4/2562 15:47 น. - ทิพวรรณ ทองชื่น นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21647 5957 18/4/2562 15:47 น. - วรภพ ต้นหุ้ย นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21646 0956 18/4/2562 15:46 น. - สุทธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21645 4893 18/4/2562 15:45 น. - ศิริวรรณ รัตติโชติ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21644 6600 18/4/2562 15:45 น. - นูรีฮัน มีนา นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21643 4298 18/4/2562 15:44 น. - สาธิตา อยู่มั่นธรรมา นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21642 5043 18/4/2562 15:44 น. - นัฐมน จันทร์นุ่น นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21641 4226 18/4/2562 15:43 น. - กัลยา ว่องการ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21640 5744 18/4/2562 15:43 น. - ปัณณิกา หมาดสม นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21639 9966 18/4/2562 15:42 น. - รัฐริกานต์ พงค์สวัสดิ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21638 3749 18/4/2562 15:41 น. - คัทลียา นายาว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21637 6781 18/4/2562 15:40 น. - ภควดี แซ่อึ่ง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21636 2356 18/4/2562 15:36 น. - พัทธคนย์ จันสุข นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21635 4450 18/4/2562 15:32 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21634 8185 18/4/2562 15:32 น. - รังสิมันตุ์ รัตนวงษา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21633 3469 18/4/2562 15:31 น. - ปฏิภาน ซา นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21632 8528 18/4/2562 15:31 น. - ยวิษฐา ปฐมวัฒนพงศ์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21631 1618 17/4/2562 15:16 น. - เบญจพร นรินทร นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21630 4207 17/4/2562 15:16 น. - ซาฟีรา ยีเส็น นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21629 1950 17/4/2562 15:15 น. - ซอลีฮะห์ แวกือจิก นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ