(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20137 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20704 0532 19/9/2561 15:45 น. - สุดฤทัย อ่อนประเสริฐ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20703 7206 19/9/2561 15:40 น. - ศรันย่า เจริญสุข นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20702 6138 19/9/2561 15:39 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20701 7533 19/9/2561 15:39 น. - รัตติยากร มณีโชติ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20700 0745 19/9/2561 15:38 น. - ศศิวิมล สิทธิเดช นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20699 7741 19/9/2561 15:38 น. - อันดา สุวรรณวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20698 2263 19/9/2561 15:37 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20697 1984 19/9/2561 15:37 น. - อริมาศ สุมน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20696 1941 19/9/2561 15:36 น. - ขวัญฤทัย สังข์ช่วย นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20695 9324 19/9/2561 15:35 น. - เมธัส ฤทธิ์วงศ์ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20694 9815 19/9/2561 15:35 น. - สุทธินันท์ ชำนาญกิจ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20693 2155 19/9/2561 15:34 น. - นราธิป ภักดี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20692 3269 19/9/2561 15:33 น. - ปรียานันท์ พรหมแก้ว นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20691 1547,8746 19/9/2561 15:33 น. - เตาฟิก มะลี นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20690 9489 19/9/2561 15:32 น. - ภัทจีรา ต่วนมิหนา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20689 5802 19/9/2561 15:31 น. - วิลาวรรณ ศรีสมบัติ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20688 7359 19/9/2561 15:30 น. - ปฎิมา ขวัญแก้ว นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20687 5012 19/9/2561 15:30 น. - รักษ์ชาธิปัตย์ รักด้วง นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20686 8379 19/9/2561 15:28 น. - สมสุข สันมาแอ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20685 9000 19/9/2561 15:27 น. - ณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20684 1120 19/9/2561 15:26 น. - ขนิษฐา สุวรรณโณ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20683 0473 18/9/2561 17:39 น. - พักตร์วราง จริงจิตร นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20682 8691 18/9/2561 17:38 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20681 5940 18/9/2561 17:37 น. - ศรุตา นายาว นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20680 0388,7595 18/9/2561 17:37 น. - บุญชนก บุญประเสริฐ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20679 6012 18/9/2561 17:36 น. - นาราทิพย์ วงศ์วัฒนวิสุทธิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20678 0883 18/9/2561 17:30 น. - นพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20677 0001 18/9/2561 17:24 น. - อสาดี เขตเทพา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20676 8327 18/9/2561 17:23 น. - โสภิดา ชำนาญกิจ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20675 9288 18/9/2561 17:17 น. - รงคเทพ จำปา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20674 4240 18/9/2561 16:50 น. - ภัศรุฒน์ หลีหนุด นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20673 1696 18/9/2561 16:49 น. - อันดา กลับฉิ่ง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20672 1084 18/9/2561 16:48 น. - อริสา บินหมัด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20671 3812 18/9/2561 16:48 น. - กิตติญานี ภิญโญ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20670 5147 18/9/2561 16:47 น. - ณัฐพร เลพล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20669 3615 18/9/2561 16:47 น. - กฤตวรรณ พุทธศรี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20668 3546 18/9/2561 16:46 น. - นิอัซฟะห์ สะมาแอ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20667 9797 18/9/2561 16:43 น. - เตาฟิก มะลี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20666 5922,1305 18/9/2561 16:43 น. - เสาวลักษณ์ นาคช่วย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20665 0838 18/9/2561 16:42 น. - ซูรียานี จารุ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20664 7949 18/9/2561 16:40 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20663 5894 18/9/2561 16:39 น. - อันดามัน ไชยศร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20662 9764 18/9/2561 16:39 น. - ชวกร เชื้อบ้านเกาะ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20661 8459 17/9/2561 16:52 น. - กนกวรรณ คงทัน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20660 3213 17/9/2561 16:52 น. - พิมพากานต์ บุญทองแก้ว นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20659 7467 17/9/2561 16:51 น. - ตรีเพชร พงศาปาน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20658 5010 17/9/2561 16:51 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20657 1254 17/9/2561 16:50 น. - สุดารัตน์ หมัดอะดั้ม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20656 0907 17/9/2561 16:49 น. - ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20655 0328 17/9/2561 16:49 น. - สุทธิพงษ์ งามสง่า นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ