ค้นหาพัสดุทั้งหมด

(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 19711 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
20277 4412 14/8/2561 19:09 น. - กมลวรรณ กิ่งโพธิ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20276 8960 14/8/2561 19:09 น. - นุชนาฏ เปลี่ยนจิตรดี นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20275 2431 14/8/2561 19:08 น. - เมธาวดี ดวงไชย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20274 8821 14/8/2561 19:08 น. - พิชาญชุ์ กันทัต นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20273 9295 14/8/2561 19:07 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20272 1211 14/8/2561 19:07 น. - กนกวรรณ คงทน นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20271 3102 14/8/2561 19:06 น. - ธิรารัตน์ ชูศรี นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20270 8908 14/8/2561 19:06 น. - อัฟฟาน เปาอาแซ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20269 4717 14/8/2561 19:05 น. - ณัฐกานต์ พลฤทธิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20268 3313 14/8/2561 19:04 น. - กิรพัฒน์ เขียนทองกุล นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20267 2795 14/8/2561 19:03 น. - สุทธิดา เพชรรักษ์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20266 5253 14/8/2561 19:03 น. - พนิดา หนูเซ็ง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20265 7447 14/8/2561 19:02 น. - จุฑามาศ เหล็กเพชร นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20264 3862 14/8/2561 19:00 น. - วรรณวนัช สุระคำแหง นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20263 9457 14/8/2561 19:00 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20262 5510 14/8/2561 18:59 น. - กรรทิมา ริยาพันธ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20261 0887 14/8/2561 18:58 น. - ซาเฟียส์ ดาเต๊ะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20260 9039 14/8/2561 18:58 น. - ชาญาณี จิตซื่อ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20259 0846 14/8/2561 18:57 น. - กิตติยา นนทบูรณ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20258 6927 14/8/2561 18:57 น. - ศุภวัฒน์ เอียดตรง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20257 2295 14/8/2561 18:56 น. - ซาเฟียส์ ดาเด๊ะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20256 9972 14/8/2561 18:55 น. - ธัญลักษณ์ ศักดิ์ดี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20255 2625 14/8/2561 18:55 น. - กนกภรณ์ ไตรรัตน์ นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20254 8411 14/8/2561 18:54 น. - สริตา นิลเอก นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20253 2395 14/8/2561 18:54 น. - ธัญญลักษณ์ ศักดิ์ดี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20252 8373 14/8/2561 18:53 น. - พัทธดนย์ จันสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20251 7704 14/8/2561 18:53 น. - สายธาร บกดำ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20250 4538 14/8/2561 18:52 น. - กฤติกา โฉมทอง นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20249 8656 14/8/2561 18:52 น. - อารยา ยืนยัง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20248 7440 14/8/2561 18:51 น. - ชารีฟ อารีหมาน นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20247 0086 14/8/2561 18:51 น. - กนกภรณ์ ไตรรัตน์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20246 5847 14/8/2561 18:50 น. - กิตติยา นนทบูรณ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20245 4361 14/8/2561 18:50 น. - นาซีเร๊าะห์ บ่อเตย นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20244 1971 14/8/2561 18:49 น. - ซูฟียะห์ นาวานี นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20243 5349,0690 14/8/2561 18:48 น. - ณัฐพร เลผล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20242 8176 14/8/2561 18:47 น. - จิราวรรณ เพชรพิรุณ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20241 0003,5485 14/8/2561 18:47 น. - ฟ้ารุ่ง ขวัญเพ็ชร นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20240 9009 14/8/2561 18:46 น. - สัณห์สิรี บุญฤทธิ์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20239 3430 14/8/2561 18:45 น. - ปฐมพร จันทมณี นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20238 8359 14/8/2561 18:45 น. - ชัญญานุช เขียวจีน นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20237 6345 14/8/2561 18:44 น. - ปาลิตา อนินตัง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20236 1986 14/8/2561 18:41 น. - ประกอบ สุริเยนทรากร นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20235 2500 14/8/2561 18:41 น. - มุทิตา แตงเลี่ยน นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20234 0040 14/8/2561 18:40 น. - สมเกียรติ เพ็ชรรัตน์ นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
20233 2453 10/8/2561 16:40 น. - นัตพล จีระภา นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20232 0087 10/8/2561 16:39 น. - รุ่งนภา เงินถาวร นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20231 1534 10/8/2561 16:38 น. - กนกวรรณ โรจนมณี นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20230 3821 10/8/2561 16:36 น. - ดารินทร์ ทองหนัน นิสิต กาฬสินธุ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20229 9406 10/8/2561 16:36 น. - ฮาซาน๊ะ สังช่วย นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
20228 7787 10/8/2561 16:35 น. - พิมลภัทร บัวรอด นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ