หน้าหลัก l วิทยาเขตสงขลา     TH    EN
  TSU-Mail
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ภาพข่าวกิจกรรม
  • เชิดชูเกียรติ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ระบบทะเบียนนิสิต
TSU NEWSLETTER
TSU RADIO 100.75 MHz.
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
©2018 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ipv6 ready