TSU LOGO

หน้าหลัก | วิทยาเขตสงขลา     TH    EN

  เกี่ยวกับวิทยาเขตพัทลุง  
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาเขตพัทลุง
ประวัติวิทยาเขตพัทลุง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาเขต
วิดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตพัทลุง
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่วิทยาเขตพัทลุง
 
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์/ค่านิยมร่วม
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
 
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
 
 
ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


 

       เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆ เพิ่มจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากนั้น พ.ศ. 2532-2533 มหาวิทยาลัยได้วางแผนขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนื่องจากพื้นที่เดิมที่ตำบลเขารูปช้าง มีพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต โดยเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อทบวงมหาวิทยาลัยและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยขยายงานมายังจังหวัดพัทลุง และได้รับการอนุมัติให้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 3535 – 2539)

        ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2535 มหาวิทยาลัยได้รับการกำหนดชื่อใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้” โดยคำนึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องกับภาคใต้เป็นส่วนรวมไม่เฉพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง และได้ดำเนินการขยายงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนได้มีการทำแผนเพื่อยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อปี พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539

  


        เมื่อปี พ.ศ.2532 นายเจริญ ภักดีวานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดพัทลุง โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2534 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” บางส่วนบริเวณทะเลน้อย เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ แต่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ชะลอการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 พฤษภาคม 2537 จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ชะลอการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลพนางตุง เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายในการเร่งขยายงานไปยังพื้นที่ป่าพะยอม โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 จังหวัดพัทลุงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ใหม่ คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว กิ่งอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ ประกอบกับเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างได้

        ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความคิดในการจัดทำแผนวิชาการดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2540 และเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยงานและโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ เพื่อขอปรับเข้าบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2540

         แต่จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ทำให้แผนงานโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีถูกชะลอไว้ และได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงโครงการโดยแบ่งเป็นระยะเพื่อลดการผูกพันงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงรวบรวมสาระสำคัญในเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 และโครงการที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว จัดทำเป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 1 พ.ศ. 2543 – 2547 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับอนุมัติ ซึ่งจากนั้นเป็นต้นมาการพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็ได้ดำเนินการไปตามโครงการดังกล่าว

 

         ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้เริ่มการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบของ 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาสถิติ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ) และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนการบริหารอีกหลายหน่วยงาน นับเป็นการขยายงานที่มุ่งหวังความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมกับภูมิภาค เสริมสร้างแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความเข้าใจวัฒนธรรมรากเหง้า และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2548 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณแบบ 2 วิทยาเขต และตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม และพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน เป็นวิทยาเขตพัทลุง

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า โดยมีวิทยาเขตพัทลุงเป็นพื้นที่บริการหลักและมีหน่วยงานบริหารกลางของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดการเรียนการสอนและวิจัยพื้นฐาน เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนและสถาบันการศึกษา มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ และผลผลิตในพื้นที่โดยรอบ สร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน และสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และเรียนรู้วิถีชีวิตกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงมีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ

         1) พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ (ได้จัดสรรเป็นหมู่บ้านลานโยพัฒนาแล้วจำนวน 300 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ทับซ้อน ส.ป.ก. ประมาณ 100 ไร่ และจัดสรรเป็นที่อยู่ของราษฎรตามแนวตะเข็บคงเหลือพื้นที่ประมาณ 2,900 ไร่) มีคณะหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน 4 คณะได้แก่ คณะ วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะนิติศาสตร์ มีหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มีหน่วยงานสนับสนุนบริหาร ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ทั้ง 3 ฝ่ายนี้ มีพื้นที่ทำการอยู่ทั้ง 2 วิทยาเขต

         2) พื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 1,450 ไร่ ปัจจุบัน ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างกระบวนทัศน์ ในการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชุมชน บูรณาการด้วยองค์ความรู้หลากหลายเพื่อเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม แต่การดำเนินการยังประสบปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ และต้องการพื้นที่ทำกินที่ทำกินอยู่เดิมคืนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม การดำเนินการในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เจรจากับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จนถึงระดับชาติผ่านทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะยอมลดพื้นที่ที่ขอใช้ไว้เดิมจำนวน 1,450 ไร่ เหลือ 635 ไร่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ตามมติคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐประจำจังหวัดพัทลุง


        


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
© สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ipv6 ready