TSU LOGO

หน้าหลัก | วิทยาเขตสงขลา     TH    EN


  ระบบสารสนเทศ  
 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่   ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
 ระบบงานทะเบียนนิสิต  การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบประเมินการเรียนการสอน  TSU Learning
TSU MOOC  

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
ลาออนไลน์ (e-Leave)
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
 ระบบรายงานปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือ
ระบบปฏิบัติงานนอกพื้นที่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (TSU- Mail)
บัญชี 3 มิติ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการเพื่อสังคม
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR)
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan)
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์
    (TSU e-Conference)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
       ของคณาจารย์
 
ระบบแจ้งซ่อม
    อาคารสถานที่ สงขลา พัทลุง
    ระบบแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า
        - เครื่องเช่า (Acer ปี 2560)
ระบบจอง/ยืม
    ห้องประชุม สงขลา พัทลุง
    ห้องเรียน
    หอพักนิสิต
    ยานพาหนะ
    ห้องพักรับรอง
 
ระบบตรวจสอบ
งานตรวจสอบภายใน
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
บริการ IT
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
TSU Bookshelf  
TSU eduroam
TSU CMS ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
TSU Microsoft DreamSpark
TSU Google Apps For Education
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
© สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ipv6 ready