TSU LOGO

หน้าหลัก | วิทยาเขตสงขลา     TH    EN


  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
 
หลักสูตรที่วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
เครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชุดปกติ
ชุดพิธีการ
 
นิสิตเก่า
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบศิษย์เก่า
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
© สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ipv6 ready