นิสิต/การศึกษา - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


หน้าหลัก l วิทยาเขตสงขลา     TH    EN
  TSU Mobile Apps

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
 
หลักสูตรที่วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
ข่าวการศึกษา / กิจการนิสิต
 
เครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชุดปกติ
ชุดพิธีการ
 
นิสิตเก่า
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบศิษย์เก่า
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
©2018 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ipv6 ready
TSU Mobile Apps