TSU LOGO

หน้าหลัก | วิทยาเขตสงขลา     TH    EN

  เกี่ยวกับวิทยาเขตพัทลุง  
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาเขตพัทลุง
ประวัติวิทยาเขตพัทลุง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาเขต
วิดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตพัทลุง
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่วิทยาเขตพัทลุง
 
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์/ค่านิยมร่วม
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
 
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คำขวัญ

     คิดถึงประโยชน์และความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไปมากกว่าประโยชน์และความอยู่รอดของคนรุ่นปัจจุบัน

ปรัชญา

     ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความคิดรวบยอดในการดำเนินงาน

     วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยาเขตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และภูมปัญญา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคม ร่วมแก้ไขวิกฤติท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติภายใต้ปรัชญา “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปณิธาณ

     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงระดับสากล มุ่งมั่นในการสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการร่วมสร้างสังคมที่พึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความเป็นสากลในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อรองรับการสร้างชุมชนให้มีสุขภาพดี มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วิสัยทัศน์

     เมื่อครบ 20 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นปัญญาของความยั่งยืนและรากเหง้าของความเป็นปักษ์ใต้ (Wisdom of Sustainability and Foundation of Motherland)

วัตถุประสงค์

     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาประยุกต์ พัฒนา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีภารกิจด้านการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกับ
  1. ความเป็นเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ
  2. ความจำเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  3. ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน
  4.คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
  5.การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  6.การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

พันธกิจ

  1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ สามารถร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างมีคุณธรรม
  2.บริการวิชาการด้วยปัญญา จริยธรรม นำสู่ความยั่งยืน และปลูกฝัง เผยแพร่ รากเหง้า ของความเป็นปักษ์ใต้
  3.วิจัยเพื่อมุ่งอธิบาย และพัฒนาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมภูมิปัญญา และรากเหง้าปักษ์ใต้ และถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนาปัก์ใต้อย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่สู่สากล
  4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีคนปัก์ใต้อันรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5.ใช้องค์ความรู้ และศักยภาพร่วมพัฒนาจังหวัดพัทลุง

คุณค่าร่วม(Core Value)

     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) อยู่ร่วมกันด้วยคุณค่า S-SOUTH-H

  1.Strength เข้มแข็ง มั่นคง และเป็นธรรม
  2.Solving community and nation crisis ร่วมแก้ไขวิกฤตท้องถิ่นและวิกฤตชาติ
  3.Openness For Changes เปิดรับและมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง
  4.Understanding and be a part of community เข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
  5.Taking care of culture, natural resources, and environment ดูแลวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  6.Happiness มีความสุข
  7.Healthy มีความสมบูรณ์

เป้าหมายหลัก

  1.เป็นปัญญาของความยั่งยืน โดยเอาประเด็นท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง
  2.เป็นปัญญาของรากเหง้าความเป็นปักษ์ใต้
  3.เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับสากล
  4.ร่วมสร้างพัทลุงให้เป็นจังหวัดต้นแบบแห่งความยั่งยืน
  5.พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณQR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
© สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ipv6 ready